Sign In
Chủ Nhật, 15/09/2019
CHỌN CƠ QUAN BAN HÀNH
5724/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 09-09-2019
Công văn số 5724/TCHQ-TXNK ngày 09/9/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
2569/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 04-09-2019
Quyết định số 2569/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
2568/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 04-09-2019
Quyết định số 2568/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tạm dừng hoạt động đại lý làm TTHQ
2567/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 04-09-2019
Quyết định số 2567/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hẹp, mở rộng kho ngoại quan
2566/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 04-09-2019
Quyết định số 2566/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
2565/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 04-09-2019
Quyết định số 2565/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
2564/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 04-09-2019
Quyết định số 2564/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tạm dừng hoạt động đại lý làm TTHQ
2563/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 04-09-2019
Quyết định số 2563/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
2562/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 04-09-2019
Quyết định số 2562/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
2559/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 04-09-2019
Quyết định số 2559/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận doanh nghiệp ưu tiên
5676/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 04-09-2019
Công văn số 5676/TCHQ-TXNK ngày 04/9/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Phân loại hàng hóa
5611/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 03-09-2019
Công văn số 5611/TCHQ-TXNK ngày 03/9/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Miễn thuế đối với hàng hóa NK để SXXK
2315/HQBD-VP Ngày ban hành: 30-08-2019
V/v phân công và báo cáo tình hình trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9
2539/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 30-08-2019
Quyết định số 2539/QĐ-TCHQ ngày 30/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
5584TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 30-08-2019
Công văn số 5584/TCHQ-TXNK ngày 30/8/2019 của Tổng cục Hải quan về Thuế giá trị gia tăng
2535/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 29-08-2019
Quyết định số 2535/QĐ-TCHQ ngày 29/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Di chuyển địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS)
2534/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 29-08-2019
Quyết định số 2534/QĐ-TCHQ ngày 29/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Mở rộng kho ngoại quan
5486/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 28-08-2019
Công văn số 5486/TCHQ-TXNK ngày 28/8/2019 của Tổng cục Hải quan về Thuế GTGT hàng hóa NK của nhà thầu xây dựng nhà xưởng cho DNCX
5485/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 28-08-2019
Công văn số 5485/TCHQ-TXNK ngày 28/8/2019 của Tổng cục Hải quan về Thuế NK, thuế GTGT
1852/QĐ-HQHP Ngày ban hành: 27-08-2019
Quyết định số 1852/QĐ-HQHP ngày 27/08/2019 của Cục Hải quan TP Hải Phòng V/v giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Cty TNHH Phát triển Thương mại XNK Thái Bình Dương.
2512/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 27-08-2019
Quyết định số 2512/QĐ-TCHQ ngày 27/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính
2511/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 27-08-2019
Quyết định số 2511/QĐ-TCHQ ngày 27/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng hóa bưu chính
2477/QĐ-BKHCN Ngày ban hành: 26-08-2019
Quyết định số 2477/QĐ-BKHCN ngày 26/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ v/v chỉ định tổ chức giám định
2645/BKHCN-ĐTG Ngày ban hành: 26-08-2019
Công văn số 2645/BKHCN-ĐTG ngày 26/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ v/v Nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phân thay thế đã qua sử dụng (2645, 2646, 2658)
2507/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 26-08-2019
Quyết định số 2507/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ