Sign In
Chủ Nhật, 21/07/2019
CHỌN CƠ QUAN BAN HÀNH
1785/HQBD-TXNK Ngày ban hành: 11-07-2019
V/v triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu
1784/HQBD-TXNK Ngày ban hành: 11-07-2019
V/v thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK
2016/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 11-07-2019
Quyết định số 2016/QĐ-TCHQ ngày 11/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
2015/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 11-07-2019
Quyết định số 2015/QĐ-TCHQ ngày 11/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên
4490/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 10-07-2019
Công văn số 4490/TCHQ-TXNK ngày 10/7/2019 của Tổng cục Hải quan về Thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa gia công
1963/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 10-07-2019
Quyết định số 1963/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
1962/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 10-07-2019
Quyết định số 1962/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
4936/BCT-KHCN Ngày ban hành: 10-07-2019
Công văn số 4936/BCT-KHCN ngày 10/7/2019 của Bộ Công Thương v/v Kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu đối với vật liệu nổ công nghiệp chuyên dùng cho thăm dò và khai thác dầu khí
4475/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 09-07-2019
Triển khai thí điểm chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu
4470/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 09-07-2019
Công văn số 4470/TCHQ-TXNK ngày 09/7/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Thực hiện Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 ban hành Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP
1957/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 09-07-2019
Quyết định số 1957/QĐ-TCHQ ngày 09/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
1956/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 09-07-2019
Quyết định số 1956/QĐ-TCHQ ngày 09/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
1955/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 09-07-2019
Quyết định số 1955/QĐ-TCHQ ngày 09/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
1954/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 09-07-2019
Quyết định số 1954/QĐ-TCHQ ngày 09/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
1953/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 09-07-2019
Quyết định số 1953/QĐ-TCHQ ngày 09/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
1952/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 09-07-2019
Quyết định số 1952/QĐ-TCHQ ngày 09/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận chuyển quyền sở hữu và thu hẹp diện tích địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK ở khu vực biên giới thuộc khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai
05/2019/TT-BTTT Ngày ban hành: 09-07-2019
Thông tư số 05/2019/TT-BTTT ngày 09/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gấy mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
4447/TCHQ-TXNK Ngày ban hành: 05-07-2019
Công văn số 4447/TCHQ-TXNK ngày 05/7/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Miễn thuế nhập khẩu
4441/TCHQ-GSQL Ngày ban hành: 05-07-2019
Công văn số 4441/TCHQ-GSQL ngày 5/7/2019 của Tổng cục Hải quan v/v vướng mắc thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019
2024/QĐ-BCT Ngày ban hành: 05-07-2019
Quyết định số 2024/QĐ-BCT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 686/Đ-BCT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương về áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phâ bón DAP và MAP
1849/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 04-07-2019
Quyết định số 1849/QĐ-TCHQ ngày 04/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
1848/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 04-07-2019
Quyết định số 1848/QĐ-TCHQ ngày 04/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
1847/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 04-07-2019
Quyết định số 1847/QĐ-TCHQ ngày 04/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
1846/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 04-07-2019
Quyết định số 1846/QĐ-TCHQ ngày 04/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tạm dừng hoạt động đại lý làm TTHQ
1845/QĐ-TCHQ Ngày ban hành: 04-07-2019
Quyết định số 1845/QĐ-TCHQ ngày 04/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ