Văn bản hết hiệu lực
166/QĐ-BTC
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của BTC tính đến hết ngày 31/12/2016
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/01/2016

Có hiệu lực