Thuế TTĐB
106/2016/QH13
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/04/2016

Có hiệu lực

195/2015/TT-BTC
Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/11/2015

Có hiệu lực

7664/BTC-TCHQ
Chính sách thuế đối với ô tô mua từ nội địa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/06/2010

Có hiệu lực

26/2009/NĐ-CP
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/03/2009

Có hiệu lực