Miễn thuế, hoàn thuế, khấu trừ, không thu, quyết toán, chậm nộp thuế
1308/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1308/QĐ-TCHQ ngày 02/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế cho kho chứa hàng miễn thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/05/2019

Có hiệu lực

1309/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1309/QĐ-TCHQ ngày 02/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/05/2019

Có hiệu lực

1310/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1310/QĐ-TCHQ ngày 02/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/05/2019

Có hiệu lực

365/QĐ-HQBD
V/v kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế tình hình sử dụng hàng hóa NK miễn thuế (từ số 365 - 367)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/04/2019

Có hiệu lực

362/QĐ-HQBD
V/v kiểm tra tình hình sử dụng hàng hóa NK miễn thuế tại trụ sở người nộp thuế (từ số 362 - 364)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/04/2019

Có hiệu lực

874/HQBD-TXNK
V/v miễn thuế hàng hóa NK phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/04/2019

Có hiệu lực