Giá tính thuế
6394/TCHQ-TXNK
Thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập để sửa chữa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/10/2018

Có hiệu lực

6162/TCHQ-TXNK
Miễn thuế hàng hóa NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/10/2018

Có hiệu lực

6042/TCHQ-TXNK
Khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/10/2018

Có hiệu lực

6010/TCHQ-TXNK
Xử lý thuế NK và thuế GTGT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/10/2018

Có hiệu lực

4400/TCHQ-TXNK
Hướng dẫn xác định mã HS cho hàng hóa NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/07/2018

Có hiệu lực

4223/TCHQ-TXNK
Trị giá hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/07/2018

Có hiệu lực

4262/TCHQ-TXNK
Phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng thép.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/07/2018

Có hiệu lực

4130/TCHQ-TXNK
Phân loại và xử lý thuế đối với các mặt hàng hương cà phê
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/07/2018

Có hiệu lực

29/2014/TT-BTC
Thông tư 29/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 205/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP quy định xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/02/2014

Có hiệu lực

8356/BTC-TCHQ
Hướng dẫn về xác định trước mã số, trị giá và thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật QLT sửa đổi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/06/2013

Có hiệu lực

18313/BTC-TCHQ
Hướng dẫn thực hiện TTHQĐT theo Thông tư 196/2012/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/12/2012

Có hiệu lực

207/2012/TT-BTC
Hướng dẫn xác định giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu cho doanh nghiệp thực hiện tái xuất và việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định 1112/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính b
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/11/2012

Có hiệu lực

2993/TCHQ-TXNK
Xác định trị giá tính thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/06/2012

Có hiệu lực

998/TCHQ-TXNK
Xác định phương pháp tính thuế NK và khai báo hải quan mặt hàng nhựa đường
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/03/2012

Có hiệu lực

6151/TCHQ-TXNK
Giá tính thuế, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua bán bản quyền phim nước ngoài
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/12/2011

Có hiệu lực

251/QĐ-BTC
Đính chính Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của BTC hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ_CP ngày 16/3/2007 của CP quy định việc XĐTG HQ đối với hàng hoá XK, NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/02/2011

Có hiệu lực

205/2010/TT-BTC
Hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP quy định về xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/12/2010

Có hiệu lực

2826/TCHQ-KTTT
Trả lời vướng mắc xác định trị giá tờ khai đăng ký một lần, XNK nhiều lần
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/05/2010

Có hiệu lực

1636/QĐ-TCHQ
Ban hành Quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/08/2009

Có hiệu lực

4190/TCHQ-KTTT
Xử lý vướng mắc khi thực hiện Thông tư 40/2008/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/07/2009

Có hiệu lực

40/2007/NĐ-CP
Quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/03/2007

Có hiệu lực

2417/TCHQ-KTTT
Hướng dẫn một số điểm của Quy trình kiểm tra Gía tính thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/06/2006

Có hiệu lực

640/QĐ-TCHQ
Ban hành quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/04/2006

Có hiệu lực

155/2005/NĐ-CP
Quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/12/2005

Có hiệu lực