Thủ tục Hải quan
Văn bản hướng dẫn Luật Hải Quan  
Chính sách XNK  
Sở hữu trí tuệ  
Chính sách đầu tư  
Giám định hàng hóa  
Phân tích, Phân loại hàng hóa  
XNK tại chỗ  
XNK Phi mậu địch  
Hàng sản xuất xuất khẩu  
Hàng gia công  
Dán tem hàng hóa  
Háng hóa XNK chuyển cửa khẩu  
Hàng hóa XNK theo hợp đồng thương mại  
Xuất xứ hàng hóa (C/O)  
Thủ tục miễn, giảm, hoàn, không thu thuế  
Kiểm tra sau thông quan  
1620/TCHQ-GSQL
Công văn số 1620/TCHQ-GSQL ngày 8/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc địa điểm làm thủ tục hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/04/2021

Có hiệu lực

1604/TCHQ-GSQL
Công văn số 1604/TCHQ-GSQL ngày 8/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/04/2021

Có hiệu lực

1591/TCHQ-GSQL
Công văn số 1591/TCHQ-GSQL ngày 7/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Giám sát hàng hóa tại cảng biển
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/04/2021

Có hiệu lực

1589/TCHQ-GSQL
Công văn số 1589/TCHQ-GSQL ngày 7/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Chấn chỉnh công tác xử lý hàng hóa tồn đọng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/04/2021

Có hiệu lực

1578/TCHQ-GSQL
Công văn số 1578/TCHQ-GSQL ngày 6/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc thực hiện Giấy phép đầu tư là DNCX
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/04/2021

Có hiệu lực

1528/TCHQ-GSQL
Công văn số 1528/TCHQ-GSQL ngày 5/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/04/2021

Có hiệu lực

1414/TCHQ-GSQL
Công văn số 1414/TCHQ-GSQL ngày 26/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục hải quan khi tách công ty
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/03/2021

Có hiệu lực

1423/TCHQ-GSQL
Công văn số 1423/TCHQ-GSQL ngày 26/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Phối hợp kiểm tra các lô hàng cá tầm nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/03/2021

Có hiệu lực

1424/TCHQ-GSQL
Công văn số 1424/TCHQ-GSQL ngày 26/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Kiểm soát cá tầm nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/03/2021

Có hiệu lực

1323/TCHQ-GSQL
Công văn số 1323/TCHQ-GSQL ngày 22/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục nhập khẩu tài sản thu hồi từ việc trục vớt, thanh thải tàu chìm Jakarta
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/03/2021

Có hiệu lực

1286/TCHQ-GSQL
Công văn số 1286/TCHQ-GSQL ngày 19/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục hải quan đối với tàu bay đã qua sử dụng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/03/2021

Có hiệu lực

1287/TCHQ-GSQ
Công văn số 1287/TCHQ-GSQL ngày 19/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu Cá tầm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/03/2021

Có hiệu lực

1289/TCHQ-GSQ
Công văn số 1289/TCHQ-GSQL ngày 19/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu phụ Bình Nghi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/03/2021

Có hiệu lực

514/HQBD-GSQL
V/v xử lý trường hợp trùng 2 số hợp đồng gia công khi truyền BCQT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/03/2021

Có hiệu lực

1043/TCHQ-GSQL
Công văn số 1043/TCHQ-GSQL ngày 05/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc C/O mẫu D
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/03/2021

Có hiệu lực

974/TCHQ-GSQL
Thủ tục hải quan đối với bao bì nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/03/2021

Có hiệu lực

1523/BTC-TCHQ
V/v ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/02/2021

Có hiệu lực

1523/BTC-TCHQ
V/v ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/02/2021

Có hiệu lực

330/TCHQ-GSQL
Công văn số 330/TCHQ-GSQL ngày 22/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Triển khai thực hiện công văn số 119/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/01/2021

Có hiệu lực

333/TCHQ-GSQL
Công văn số 333/TCHQ-GSQL ngày 22/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/01/2021

Có hiệu lực

330/TCHQ-GSQL
Công văn số 330/TCHQ-GSQL ngày 22/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Triển khai thực hiện công văn số 119/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2021
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/01/2021

Có hiệu lực

333/TCHQ-GSQL
Công văn số 333/TCHQ-GSQL ngày 22/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý phế liệu tồn đọng tại cảng biển
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/01/2021

Có hiệu lực

289/TCHQ-GSQL
Công văn số 289/TCHQ-GSQL ngày 21/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thể thức C/O
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/01/2021

Có hiệu lực

235/TCHQ-GSQL
Công văn số 235/TCHQ-GSQL ngày 18/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Tái xuất phế liệu tồn đọng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/01/2021

Có hiệu lực

236/TCHQ-GSQL
Công văn số 236/TCHQ-GSQL ngày 18/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc EVFTA
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/01/2021

Có hiệu lực