Thuế Hải quan
Các khoản phí và lệ phí  
Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu  
Thuế TTĐB  
Thuế GTGT  
Thuế CEPT  
Thuế Asean - Trung Quốc  
Thuế tuyệt đối  
Giá tính thuế  
Thuế bảo vệ môi trường  
Miễn thuế, hoàn thuế, khấu trừ, không thu, quyết toán, chậm nộp thuế  
234/HQVSIP
Thông tin doanh nghiệp nợ thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/09/2021

Có hiệu lực

10/VH-QĐ
Khoanh nợ tiền thuế đối với người nộp thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/01/2021

Có hiệu lực

4148/TCHQ-TXNK
Công văn số 4148/TCHQ-TXNK ngày 19/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế NK hàng hóa dự án Nhà máy thủy điện sông Lô 8A
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/06/2020

Có hiệu lực

3479/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3479/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/11/2019

Có hiệu lực

967/HQBD-TXNK
V/v công khai thông tin nợ thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/05/2019

Có hiệu lực

18/2019/TT-BTC
Bãi bỏ TT số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với MMTB NK để tạo TSCĐ của dự án đầu tư
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/04/2019

Có hiệu lực

5978/TCHQ-TXNK
Hàng hóa NK phục vụ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/10/2018

Có hiệu lực

5916/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/10/2018

Có hiệu lực

5528/TCHQ-TXNK
Áp dụng chính sách thuế tự vệ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/09/2018

Có hiệu lực

5329/TCHQ-TXNK
triển khai hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/09/2018

Có hiệu lực

5203/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/09/2018

Có hiệu lực

5268/TCHQ-TXNK
xử lý thuế NLNK bị hỏa hoạn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/09/2018

Có hiệu lực

1919/QĐ-TCHQ
Ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa XK, NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/06/2018

Có hiệu lực

2721/TCHQ-TXNK
Thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng túi EVA
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/05/2018

Có hiệu lực

5286/TCHQ-TXNK
Xử lý thuế hàng hóa XK, NK quá thời hạn 365 ngày
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/08/2017

Có hiệu lực

11383/TCHQ-TXNK
Xử lý tiền thuế đã nộp của tờ khai hủy
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/09/2014

Có hiệu lực

134/2014/TT-BTC
Thông tư Hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tà sản cố định của dự án đầu tư
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/09/2014

Có hiệu lực

9307/TCHQ-TXNK
Giá tính thuế quặng XK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/07/2014

Có hiệu lực

8688/BTC
Thuế nhập khẩu xe lu rung
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/06/2014

Có hiệu lực

8344/BTC-TCHQ
Xử lý thuế xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24T đến dưới 45T giai đoạn từ 01/01/2008 - 21/12/2009
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/06/2014

Có hiệu lực

08/2014/TT-BTC
Thông tư Sửa đổi , bổ sung thông tư số 111/2012/TT-BTC ngày 04/07/2012 của Bộ Tài chính Ban hành Danh mục hàng hóa và Thuế nhâp khẩu để áp dụng hạn ngạch thuế quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/06/2014

Có hiệu lực

7879/BTC-TCHQ
Thuế NK xăng dầu trong phương tiện tự hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/06/2014

Có hiệu lực

7382/BTC-TCHQ
Xử lý thuế hàng NK thay đổi mục đích sử dụng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/06/2014

Có hiệu lực

4120/TCHQ-TXNK
Trả lời vướng mắc về việc nộp thuế XNK bằng chuyển khoản online qua ngân hàng thương mại
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/04/2014

Có hiệu lực

3594/VPCP-KTTH
Xử lý thuế đối với xe ôtô chở người khai là xe tải Van nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/05/2010

Có hiệu lực