VĂN BẢN BỘ, NGÀNH

27/2021/TT-BTC
Thông tư 27/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/05/2021

Có hiệu lực

11/2021/TT-BTC
Văm bản số 11/2021/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Tài chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/02/2021

Có hiệu lực

103/2020/TT-BTC
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/11/2020

Có hiệu lực

100/2020/TT-BTC
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/11/2020

Có hiệu lực

1605/QĐ-BTC
V/v điều chỉnh Chi cục Hải quan quản lý địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa tại cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/10/2020

Có hiệu lực

1450/QĐ-BTC
Quyết định số 1450/QĐ-BTC ngày 24/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/09/2020

Có hiệu lực

814/QĐ-BTC
V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực HQ thuộc phạm vi, chức năng quản lý BTC.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/06/2020

Có hiệu lực

446/QĐ-BTC
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng QLNN của Bộ Tài chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/03/2020

Có hiệu lực

38/2020/TT-BTC
38/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng BTC ban hành trong lĩnh vực KBNN và NSNN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/02/2020

Có hiệu lực

70/QĐ-BTC
công bố danh mục VBQP PL đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của BTC năm 2019
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/01/2020

Có hiệu lực3675/BKHĐT-KTCN
Công văn số 3675/BKHĐT-KTCN ngày 03/6/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v Hướng dẫn thực hiện xác nhận ưu đãi thuế nhập khẩu đối với thiết bị nhập khẩu để xây dựng dự án điện mặt trời
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/06/2019

Có hiệu lực

2381/BKHĐT-KTCN
Công văn số 2381/BKHĐT-KTCN ngày 12/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v Xác nhận khả năng sản xuất trong nước xe ô tô bán tải chuyên dùng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/04/2019

Có hiệu lực

14/2015/TT-BKHĐT
THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, PHỤ TÙNG THAY THẾ, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHUYÊN DÙNG, NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ, LINH KIỆN, BÁN THÀNH PHẨM TRONG NƯỚC ĐÃ SẢN XUẤT ĐƯỢC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/11/2015

Có hiệu lực

04/2012/TT-BKHĐT
Về danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/08/2012

Có hiệu lực

1422/BKH-KTCN
Xem xét nguyên liệu nhập khẩu "ngô hạt" thuộc loại trong nước sản xuất được
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/03/2010

Có hiệu lực

04/2009/TT-BKH
Hướng dẫn thực hiện một số quy định về thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/07/2009

Có hiệu lực

04/2009/TT-BKH
Biểu mẫu đính kèm Thông tư 04/2009/TT-BKH ngày 23/7/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/07/2009

Có hiệu lực

03/2006/TT-BKH
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 88/2006/NĐ-CP NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/10/2006

Có hiệu lực

1088/2006/QĐ-BKH
BAN HÀNH CÁC MẪU VĂN BẢN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/10/2006

Có hiệu lực

03/2006/TT-BKH
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 88/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/08/2006

Có hiệu lực


667/QĐ-QLD
Quyết định số 667/QĐ-QLD ngày 29/10/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/10/2019

Có hiệu lực

666/QĐ-QLD
Quyết định số 666/QĐ-QLD ngày 29/10/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/10/2019

Có hiệu lực

424/QĐ-QLD
Quyết định số 424/QĐ-QLD ngày 19/7/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/07/2019

Có hiệu lực

18/2019/TT-BYT
Thông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/07/2019

Có hiệu lực

399/QLD-ĐK
Quyết định số 399/QLD-ĐK ngày 12/7/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/07/2019

Có hiệu lực

2691/QĐ-BYT
Quyết định số 2691/QĐ-BYT ngày 27/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/06/2019

Có hiệu lực

6532/QLD-ĐK
Công văn số 6532/QLD-ĐK ngày 03/5/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/05/2019

Có hiệu lực

5490/QLD-ĐK, 5491/QLD-ĐK, 5492/QLD-ĐK
Công văn số: 5490/QLD-ĐK, 5491/QLD-ĐK, 5492/QLD-ĐK ngày 16/4/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/04/2019

Có hiệu lực

5198/QLD-ĐK
Công văn số 5198/QLD-ĐK ngày 09/4/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có GĐK lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu đợt 164
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/04/2019

Có hiệu lực

5197/QLD-ĐK
Công văn số 5197/QLD-ĐK ngày 09/4/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có GĐK lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu đợt 164
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/04/2019

Có hiệu lực


15/2011/TT-NHNN
Quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/08/2011

Có hiệu lực

08/2011/TT-NHNN
Quy định chi tiết về tín dụng kinh doanh xuất khẩu gạo theo Nghị định 109/2010/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/04/2011

Có hiệu lực

28/2008/QĐ-NHNN
Xử lý tiền giả, tiền nghi giả trong ngành Ngân hàng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/10/2008

Có hiệu lực

04/2006/TT-NHNN
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài đối với hàng hóa thuộc diệ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/07/2006

Có hiệu lực

921/2005/QĐ-NHNN
Về việc mang ngoại tệ bằng tiền mặt và đồng Việt Nam bằng tiền mặt khi xuất nhập cảnh
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/06/2005

Có hiệu lực


07/QĐ-BKHCN
Quyết định số 07/QĐ-BKHCN ngày 05/01/2021 của Bộ Khoa học và công nghệ về việc chỉ định tổ chức giám định (đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ và Giám định Bảo Minh)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/01/2021

Có hiệu lực

2477/QĐ-BKHCN
Quyết định số 2477/QĐ-BKHCN ngày 26/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ v/v chỉ định tổ chức giám định
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/08/2019

Có hiệu lực

2645/BKHCN-ĐTG
Công văn số 2645/BKHCN-ĐTG ngày 26/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ v/v Nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phân thay thế đã qua sử dụng (2645, 2646, 2658)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/08/2019

Có hiệu lực

2422/QĐ-BKHCN
Quyết định số 2422/QĐ-BKHCN ngày 20/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ v/v chỉ định tổ chức giám định
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/08/2019

Có hiệu lực

2421/QĐ-BKHCN
Quyết định số 2421/QĐ-BKHCN ngày 20/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ v/v chỉ định tổ chức giám định
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/08/2019

Có hiệu lực

2420/QĐ-BKHCN
Quyết định số 2420/QĐ-BKHCN ngày 20/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ v/v chỉ định tổ chức giám định
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/08/2019

Có hiệu lực

2391/QĐ-BKHCN
Quyết định số 2391/QĐ-BKHCN ngày 19/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ v/v chỉ định tổ chức giám định
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/08/2019

Có hiệu lực

2443/BKHCN-ĐTG
Công văn số 2443/BKHCN-ĐTG ngày 13/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ v/v Nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/08/2019

Có hiệu lực

2319/QĐ-BKHCN
Quyết định số 2319/QĐ-BKHCN ngày 12/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ v/v Quyết định chỉ định tổ chức giám định (số 2319, 2320, 2322-2324, 2341)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/08/2019

Có hiệu lực

2164/BKHCN-ĐTG
Công văn số 2164/BKHCN-ĐTG ngày 19/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ v/v Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/07/2019

Có hiệu lực739/TCTS-KTTS
Thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2018

Có hiệu lực


2025/TY-TTr,PC
Công văn số 2025/TY-TTr,PC ngày 28/10/2019 của Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc Kiểm dịch nhập khẩu chân, bàn chân gà đông lạnh để gia công, chế biến thức ăn chăn nuôi xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/10/2019

Có hiệu lực

1039/BVTV-KH
Công văn số 1039/BVTV-KH ngày 26/4/2019 của Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) về việc Tạm dừng ủy quyền kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/04/2019

Có hiệu lực

737/QĐ-BVTV-KH, 738/QĐ-BVTV-KH, 739/QĐ-BVTV-KH, 740/QĐ-BVTV-KH, 741/QĐ-BVTV-KH, 742/QĐ-BVTV-KH, 743/QĐ-BVTV-KH, 744/QĐ-BVTV-KH
Quyết định số: 737/QĐ-BVTV-KH, 738/QĐ-BVTV-KH, 739/QĐ-BVTV-KH, 740/QĐ-BVTV-KH, 741/QĐ-BVTV-KH, 742/QĐ-BVTV-KH, 743/QĐ-BVTV-KH, 744/QĐ-BVTV-KH ngày 28/3/2019 của Cục Bảo vệ Thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v ủy quyền thực hiện kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/04/2019

Có hiệu lực

445/TY-TTr,PC
Công văn số 445/TY-TTr,PC ngày 19/3/2019 của Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v Hướng dẫn kiểm tra ATTP cho sản phẩm thuỷ sản nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/03/2019

Có hiệu lực

501/QĐ-BNN-BVTV
Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV ngày 12/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v Loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl và Fipronil ra khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vậ được phép sử dụng tại Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/02/2019

Có hiệu lực

2576/BVTV-KH
Hoãn triển khai thực hiện kiểm tra thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/09/2018

Có hiệu lực

232/KTHT-CĐ
Kiểm tra chất lượng máy nông nghiệp nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/04/2018

Có hiệu lực

836/BVTV-KH
thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước chất lượng phân bón nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/04/2018

Có hiệu lực

906/BVTV-ATTPMT
Thực hiện kiểm tra ATTP NK theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/01/2018

Có hiệu lực

9667/BNN-KTHT
Kiểm tra chất lượng máy móc, thiết bị nông nghiệp NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/11/2017

Có hiệu lực


2088/QĐ-BTNMT
Quyết định số 2088/QĐ-BTNMT ngày 15/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất số 63/GXN-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Công ty Cổ phần xử lý môi trường LT-Plastic
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/08/2019

Có hiệu lực

1642/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1642/QĐ-BTNMT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v chỉ định tổ chức giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/06/2019

Có hiệu lực

1584/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1584/QĐ-BTNMT ngày 25/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v chỉ định tổ chức giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (bổ sung phạm vi giám định được chỉ định)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/06/2019

Chưa có hiệu lực

1596/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1596/QĐ-BTNMT ngày 25/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v Chỉ định tổ chức giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (Điều chỉnh, bổ sung phạm vi giám định được chỉ định)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/06/2019

Có hiệu lực

417/QĐ-BTNMT
Quyết định số 417/QĐ-BTNMT ngày 26/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v Chỉ định tổ chức giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/02/2019

Có hiệu lực

6157/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/11/2018

Có hiệu lực

2368/BTNMT-TCMT
Thông báo đơn vị tạm thời theo dõi, ký thông báo lô hàng phế liệu NK để kiểm tra, thông quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/05/2018

Có hiệu lực

2613/QĐ - BTNMT
QĐ về việc chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/10/2015

Có hiệu lực

41/2015/TT-BTNMT
Thông tư về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/09/2015

Có hiệu lực

1820/TCMT - KSON
Thực hiện Nghị định 38/2015/NĐ - CP về quản lý chất thải và phế liệu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/08/2015

Có hiệu lực


71/BXD-VLXD
Công văn số 71/BXD-VLXD ngày 22/11/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp của Công ty cổ phần xi măng Kiện Khê
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/11/2019

Có hiệu lực

38/BXD-VLXD
Công văn số 38/BXD-VLXD ngày 12/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/07/2019

Có hiệu lực

34/BXD-VLXD
Công văn số 34/BXD-VLXD ngày 10/6/2019 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn và áp mã hàng hóa xuất khẩu đá xây dựng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/06/2019

Có hiệu lực

21/BXD-VLXD
Công văn số 21/BXD-VLXD ngày 25/4/2019 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung công nghiệp
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/04/2019

Có hiệu lực

11/BXD-VLXD
Công văn số 11/BXD-VLXD ngày 12/3/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/03/2019

Có hiệu lực

02/BXD-VLXD
Công văn số 02/BXD-VLXD ngày 21/01/2019 của Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn hàng hóa xuất khẩu theo Thông tư số 05/2018/TT-BXD
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/12/2018

Có hiệu lực

05/2018/TT-BXD
hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/06/2018

Có hiệu lực

533/BXD-VLXD
Thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BXD
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/03/2018

Có hiệu lực

03/2012/TT-BXD
Thông tư 03/2012/TT-BXD công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/09/2012

Có hiệu lực

12/BXD-KHCN
Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 11/2009/TT-BXD liên quan đến mặt hàng kính nhập khẩu phục vụ gia công, sản xuất hàng xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/01/2011

Có hiệu lực


01/2011/TT-BNG
Quy định thủ tục cấp giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/06/2011

Có hiệu lực

26/2006/TT-BNG
Hướng dẫn việc gửi và nhận túi ngoại giao, túi lãnh sự của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam vận chuyển bằng đường hàng không
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/08/2006

Có hiệu lực


05/2019/TT-BTTT
Thông tư số 05/2019/TT-BTTT ngày 09/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gấy mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/07/2019

Có hiệu lực

31/2015/TT-BTTTT
TT Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm côngnghệ thông tin đã qua sử dụng (kèm PL)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/10/2015

Có hiệu lực

15/2014/TT-BTTTT
BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA THEO MÃ SỐ HS THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/11/2014

Có hiệu lực

95/QĐ-BTTTT
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/01/2013

Có hiệu lực

19/2012/TT-BVHTTDL
Quy định loại di, cổ vật không được mang ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/12/2012

Có hiệu lực

11/2012/TT-BTTTT
Quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/07/2012

Có hiệu lực

07/2012/TT-BVHTTDL
Hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/07/2012

Có hiệu lực

216/QĐ-BTTTT
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/02/2012

Có hiệu lực

2984/BTTTT-CVT
Áp dụng Thông tư 14/2011/TT-BTTTT và Thông tư 20/2011/TT-BTTTT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/09/2011

Có hiệu lực

14/2011/TT-BTTTT
Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của CP đối với hàng hóa thuộc diện quản lý ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/06/2011

Có hiệu lực


1417/BGTVT-KHCN
Công văn số 1417/BGTVT-KHCN ngày 20/02/2019 của Bộ Giao thông vận tải v/v Vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 69/2018/ND_CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/02/2019

Có hiệu lực

03/2018/TT-BGTVT
Thông tư 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/01/2018

Có hiệu lực

17/2015/TT-BGTVT
TT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hoá qua lãnh thổ Việt Nam (kèm PL)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/05/2015

Có hiệu lực

55/2014/TT-BGTVT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/10/2014

Có hiệu lực

15/2014/TT-BGTVT
Thông tư hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa lãnh thổ Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/05/2014

Có hiệu lực

35/2011/TT-BGTVT
Thông tư 35/2011/TT-BGTVT về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/05/2011

Có hiệu lực

30/2009/TT-BGTVT
Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/11/2009

Có hiệu lực

29/2009/TT-BGTVT
Hướng dẫn thực hiện một số điều của hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa tiểu vùng Mê Công mở rộng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/11/2009

Có hiệu lực

23/2009/TT-BGTVT
Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/10/2009

Có hiệu lực

2548/BGTVT-KHĐT
Thủ tục thành lập địa điểm thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/04/2008

Có hiệu lực


2302/QĐ-BCT
Quyết định số 2302/QĐ-BCT ngày 13/10/2021 của Bộ Công thương v/v Áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa Ấn Độ, Công hòa In-đô-nê-xi-a và Ma-lay-xi-a
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/10/2021

Có hiệu lực

942/QĐ-BCT
Quyết định số 942/QĐ-BCT ngày 18/3/2021 của Bộ Công Thương v/v bổ sung miễn trừ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với Công ty TNHH liên doanh Vina-Bat
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/03/2021

Có hiệu lực

885/QĐ-BCT
Quyết định số 885/QĐ-BCT ngày 12/3/2021 của Bộ Công Thương v/v đình chỉ hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/03/2021

Có hiệu lực

890/QĐ-BCT
Quyết định số 890/QĐ-BCT ngày 12/3/2021 của Bộ Công Thương v/v thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/03/2021

Có hiệu lực

2250/QĐ-BCT
Quyết định số 2250/QĐ-BCT ngày 24/8/2020 về việc phê duyệt và công bố danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/08/2020

Có hiệu lực

1900/QĐ-BCT
Quyết định số 1900/QĐ-BCT ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống, bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các Polyme từ Propylen có xuất xứ từ Cộng hòa NHân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/07/2020

Có hiệu lực

1106/QĐ-BCT
Quyết định 1106/QĐ-BCT ngày 10/04/2020 của Bộ Công Thương công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4 năm 2020
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/04/2020

Có hiệu lực

2283/BCT-KHCN
Công văn số 2283/BCT-KHCN ngày 31/3/2020 của Bộ Công Thương về thông báo phương thức kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu;
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/03/2020

Có hiệu lực

936/QĐ-BCT
Quyết định số 936/QĐ-BCT ngày 23/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thu hồi Giấy chứng nhận mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh của Công ty CP Liên Việt Logistics
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/03/2020

Có hiệu lực

02/2020/TT-BCT
Thông tư số 02/2020/TT-BCT ngày 22/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối và trứng gia cầm năm 2020
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/01/2020

Chưa có hiệu lực


188/2011/TT-BQP
Hướng dẫn thực hiện thí điểm thủ tục Biên phòng điện tử cảng biển
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/11/2011

Có hiệu lực

05/2010/TT-BQP
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/2008/NĐ-CP ngày 14/4/2008 của Chính phủ về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/01/2010

Có hiệu lực


44/2011/TT-BCA
Hướng dẫn cấp Giấy phép tham quan, du lịch Việt Nam cho người nước ngoài quá cảnh
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/06/2011

Có hiệu lực

35/2010/TT-BCA
Thông tư 35/2010/TT-BCA quy định về cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và hàng nguy hiểm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/10/2010

Có hiệu lực


4663/QĐ-KBNN
Ban hành danh mục mã phí, lệ phí
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/09/2021

Có hiệu lực

211/TB-KĐ6
Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/06/2021

Có hiệu lực

954/QĐ-ĐT
Quyết định số 954/QĐ-ĐT ngày 2 tháng 6 năm 2021 của Chi Cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh v/v cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/06/2021

Có hiệu lực

501/QĐ-HQKV2
Quyết định số 501/QĐ-HQKV2 ngày 1/6/2021 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng Khu vực 2 - Cục Hải quan TP Hải Phòng V/v chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/06/2021

Có hiệu lực

39/QĐ-TĐ
Quyết định số 39/QĐ-TĐ ngày 31/5/2021 của Chi cục Hải quan Tây Đô - Cục Hải quan TP Cần Thơ V/v cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/05/2021

Có hiệu lực

952/QĐ-ĐT
Quyết định số 952/QĐ-ĐT ngày 31/5/2021 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/05/2021

Có hiệu lực

1539/HQHN-TXNK
Công văn số 1539/HQHN-TXNK ngày 26/5/2021 về công khai quyết định khoanh nợ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/05/2021

Có hiệu lực

07/TB-ĐKHQ
Thông báo số 07/TB-ĐKHQ về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/05/2021

Có hiệu lực

06/TB-KDHQ
Thông báo số 06/TB-KDHQ ngày 26/5/2021 về việc kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/05/2021

Có hiệu lực

356/TB-KĐ3
Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa (356--359-361--364-368 và 373--379)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/04/2021

Có hiệu lực


1839/QĐ-UBND
Thành lập Tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/07/2021

Có hiệu lực

1518/UBND-VX
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo CT số 16/CT-TTg của TTCP
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/03/2020

Có hiệu lực

37/UBND-KTTH
Phối hợp và hỗ trợ thực hiện thủ tục hải quan điện tử
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/01/2010

Có hiệu lực

1682/CV-UBT
V/v cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/03/2004

Có hiệu lực


Không số
Công ước quốc té của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/10/2003

Có hiệu lực