UBND TỈNH
1518/UBND-VX
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo CT số 16/CT-TTg của TTCP
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/03/2020

Có hiệu lực

37/UBND-KTTH
Phối hợp và hỗ trợ thực hiện thủ tục hải quan điện tử
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/01/2010

Có hiệu lực

1682/CV-UBT
V/v cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/03/2004

Có hiệu lực