TỔNG CỤC HẢI QUAN
1635/TCHQ-TXNK
Công văn số 1635/TCHQ-TXNK ngày 09/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/04/2021

Có hiệu lực

1643/TCHQ-TXNK
Công văn số 1643/TCHQ-TXNK ngày 09/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/04/2021

Có hiệu lực

1062/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1062/QĐ-TCHQ ngày 09/4/2021 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/04/2021

Có hiệu lực

1612/TCHQ-TXNK
Trích yếu nội dung: Công văn số 1612/TCHQ-TXNK ngày 08/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Hoàn thuế đối với hàng hóa SXXK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/04/2021

Có hiệu lực

1627/TCHQ-TXNK
Công văn số 1627/TCHQ-TXNK ngày 08/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế giá trị gia tăng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/04/2021

Có hiệu lực

1620/TCHQ-GSQL
Công văn số 1620/TCHQ-GSQL ngày 8/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc địa điểm làm thủ tục hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/04/2021

Có hiệu lực

1604/TCHQ-GSQL
Công văn số 1604/TCHQ-GSQL ngày 8/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong EVFTA
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/04/2021

Có hiệu lực

1591/TCHQ-GSQL
Công văn số 1591/TCHQ-GSQL ngày 7/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Giám sát hàng hóa tại cảng biển
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/04/2021

Có hiệu lực

1589/TCHQ-GSQL
Công văn số 1589/TCHQ-GSQL ngày 7/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Chấn chỉnh công tác xử lý hàng hóa tồn đọng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/04/2021

Có hiệu lực

1580/TCHQ-TXNK
Công văn số 1580/TCHQ-TXNK ngày 06/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Hàng nhập khẩu để SXXK thay đổi mục đích sử dụng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/04/2021

Có hiệu lực

1578/TCHQ-GSQL
Công văn số 1578/TCHQ-GSQL ngày 6/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Vướng mắc thực hiện Giấy phép đầu tư là DNCX
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/04/2021

Có hiệu lực

1551/TCHQ-TXNK
Công văn số 1551/TCHQ-TXNK ngày 05/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý tiền thuế nộp thừa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/04/2021

Có hiệu lực

1561/TCHQ-TXNK
Công văn số 1561/TCHQ-TXNK ngày 05/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thực hiện Thông tư số 14/2021/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/04/2021

Có hiệu lực

1528/TCHQ-GSQL
Công văn số 1528/TCHQ-GSQL ngày 5/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/04/2021

Có hiệu lực

1000/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1000/QĐ-TCHQ ngày 05/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động kho chứa hàng miễn thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/04/2021

Có hiệu lực

1517/TCHQ-TXNK
Công văn số 1517/TCHQ-TXNK ngày 02/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Kiến nghị của Vinamilk
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/04/2021

Có hiệu lực

1497/TCHQ-TXNK
Công văn số 1497/TCHQ-TXNK ngày 02/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Xác định nguyên liệu, linh kiện vật tư theo Chương trình ưu đãi thuế CNTT ô tô
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/04/2021

Có hiệu lực

1485/TCHQ-TXNK
Công văn số 1485/TCHQ-TXNK ngày 01/4/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Bổ sung nội dung công văn số 5485/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/04/2021

Có hiệu lực

1467/TCHQ-TXNK
Công văn số 1467/TCHQ-TXNK ngày 31/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại mặt hàng tàu thủy
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/03/2021

Có hiệu lực

1433/TCHQ-TXNK
Công văn số 1433/TCHQ-TXNK ngày 29/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Khai bổ sung phí bản quyền
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/03/2021

Có hiệu lực

1414/TCHQ-GSQL
Công văn số 1414/TCHQ-GSQL ngày 26/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục hải quan khi tách công ty
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/03/2021

Có hiệu lực

1423/TCHQ-GSQL
Công văn số 1423/TCHQ-GSQL ngày 26/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Phối hợp kiểm tra các lô hàng cá tầm nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/03/2021

Có hiệu lực

1424/TCHQ-GSQL
Công văn số 1424/TCHQ-GSQL ngày 26/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Kiểm soát cá tầm nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/03/2021

Có hiệu lực

1323/TCHQ-GSQL
Công văn số 1323/TCHQ-GSQL ngày 22/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Thủ tục nhập khẩu tài sản thu hồi từ việc trục vớt, thanh thải tàu chìm Jakarta
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/03/2021

Có hiệu lực

1289/TCHQ-GSQ
Công văn số 1289/TCHQ-GSQL ngày 19/3/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu phụ Bình Nghi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/03/2021

Có hiệu lực