TỔNG CỤC HẢI QUAN
2015/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2015/QĐ-TCHQ ngày 11/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/07/2019

Có hiệu lực

2016/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2016/QĐ-TCHQ ngày 11/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/07/2019

Có hiệu lực

1962/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1962/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/07/2019

Có hiệu lực

1963/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1963/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/07/2019

Có hiệu lực

4490/TCHQ-TXNK
Công văn số 4490/TCHQ-TXNK ngày 10/7/2019 của Tổng cục Hải quan về Thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa gia công
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/07/2019

Có hiệu lực

1952/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1952/QĐ-TCHQ ngày 09/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận chuyển quyền sở hữu và thu hẹp diện tích địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK ở khu vực biên giới thuộc khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/07/2019

Có hiệu lực

1953/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1953/QĐ-TCHQ ngày 09/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/07/2019

Có hiệu lực

1954/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1954/QĐ-TCHQ ngày 09/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/07/2019

Có hiệu lực

1955/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1955/QĐ-TCHQ ngày 09/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/07/2019

Có hiệu lực

1956/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1956/QĐ-TCHQ ngày 09/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/07/2019

Có hiệu lực

1957/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1957/QĐ-TCHQ ngày 09/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/07/2019

Có hiệu lực

4470/TCHQ-TXNK
Công văn số 4470/TCHQ-TXNK ngày 09/7/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Thực hiện Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 ban hành Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/07/2019

Có hiệu lực

4475/TCHQ-TXNK
Triển khai thí điểm chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/07/2019

Có hiệu lực

4441/TCHQ-GSQL
Công văn số 4441/TCHQ-GSQL ngày 5/7/2019 của Tổng cục Hải quan v/v vướng mắc thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/07/2019

Có hiệu lực

4447/TCHQ-TXNK
Công văn số 4447/TCHQ-TXNK ngày 05/7/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Miễn thuế nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/07/2019

Có hiệu lực

4393/TCHQ-TXNK
Công văn số 4393/TCHQ-TXNK ngày 04/7/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Xử lý thuế hàng hóa NK trong nước chưa sản xuất được
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/07/2019

Có hiệu lực

4394/TCHQ-TXNK
Công văn số 4394/TCHQ-TXNK ngày 04/7/2019 của Tổng cục Hải quan về Mã HS, thuế NK, thuế TTĐB đối với xe điện, xe điện lai sạc điện
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/07/2019

Có hiệu lực

1844/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1844/QĐ-TCHQ ngày 04/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/07/2019

Có hiệu lực

1845/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1845/QĐ-TCHQ ngày 04/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/07/2019

Có hiệu lực

1846/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1846/QĐ-TCHQ ngày 04/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tạm dừng hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/07/2019

Có hiệu lực

1847/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1847/QĐ-TCHQ ngày 04/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/07/2019

Có hiệu lực

1848/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1848/QĐ-TCHQ ngày 04/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/07/2019

Có hiệu lực

1849/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1849/QĐ-TCHQ ngày 04/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/07/2019

Có hiệu lực

4383/TCHQ-TXNK
Công văn số 4383/TCHQ-TXNK ngày 03/7/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Áp dụng mã số HS đối với hàng hóa NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/07/2019

Có hiệu lực

4387/TCHQ-TXNK
Công văn số 4387/TCHQ-TXNK ngày 03/7/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Hướng dẫn khai báo thuế chống bán phá giá tạm thời theo Quyết định số 1711/QĐ-BCT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/07/2019

Có hiệu lực