TỔNG CỤC HẢI QUAN
5724/TCHQ-TXNK
Công văn số 5724/TCHQ-TXNK ngày 09/9/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/09/2019

Có hiệu lực

5676/TCHQ-TXNK
Công văn số 5676/TCHQ-TXNK ngày 04/9/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Phân loại hàng hóa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/09/2019

Có hiệu lực

2559/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2559/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận doanh nghiệp ưu tiên
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/09/2019

Có hiệu lực

2562/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2562/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/09/2019

Có hiệu lực

2563/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2563/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/09/2019

Có hiệu lực

2564/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2564/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tạm dừng hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/09/2019

Có hiệu lực

2565/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2565/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/09/2019

Có hiệu lực

2566/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2566/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/09/2019

Có hiệu lực

2567/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2567/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hẹp, mở rộng kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/09/2019

Có hiệu lực

2568/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2568/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tạm dừng hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/09/2019

Có hiệu lực

2569/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2569/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/09/2019

Có hiệu lực

5611/TCHQ-TXNK
Công văn số 5611/TCHQ-TXNK ngày 03/9/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Miễn thuế đối với hàng hóa NK để SXXK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/09/2019

Có hiệu lực

5584TCHQ-TXNK
Công văn số 5584/TCHQ-TXNK ngày 30/8/2019 của Tổng cục Hải quan về Thuế giá trị gia tăng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/08/2019

Có hiệu lực

2539/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2539/QĐ-TCHQ ngày 30/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/08/2019

Có hiệu lực

2534/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2534/QĐ-TCHQ ngày 29/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Mở rộng kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/08/2019

Có hiệu lực

2535/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2535/QĐ-TCHQ ngày 29/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Di chuyển địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/08/2019

Có hiệu lực

5485/TCHQ-TXNK
Công văn số 5485/TCHQ-TXNK ngày 28/8/2019 của Tổng cục Hải quan về Thuế NK, thuế GTGT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/08/2019

Có hiệu lực

5486/TCHQ-TXNK
Công văn số 5486/TCHQ-TXNK ngày 28/8/2019 của Tổng cục Hải quan về Thuế GTGT hàng hóa NK của nhà thầu xây dựng nhà xưởng cho DNCX
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/08/2019

Có hiệu lực

2511/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2511/QĐ-TCHQ ngày 27/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng hóa bưu chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/08/2019

Có hiệu lực

2512/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2512/QĐ-TCHQ ngày 27/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/08/2019

Có hiệu lực

2501/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2501/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/08/2019

Có hiệu lực

2502/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2502/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/08/2019

Có hiệu lực

2503/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/08/2019

Có hiệu lực

2506/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2506/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/08/2019

Có hiệu lực

2507/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2507/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/08/2019

Có hiệu lực