TỔNG CỤC HẢI QUAN
3222/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3222/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/11/2019

Có hiệu lực

3217/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3217/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/11/2019

Có hiệu lực

3212/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3212/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK tập trung tại cảng Hưng Thái, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/11/2019

Có hiệu lực

3211/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3211/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hẹp kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/11/2019

Có hiệu lực

3210/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3210/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận Đại lý giám sát hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/11/2019

Có hiệu lực

3209/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3209/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/11/2019

Có hiệu lực

3208/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3208/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi tên chủ sở hữu kho hàng không kéo dài
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/11/2019

Có hiệu lực

3178/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3178/QĐ-TCHQ ngày 31/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty TNHH TM và DV Kim Ngân
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/10/2019

Có hiệu lực

6845/TCHQ-GSQL
Công văn số 6845/TCHQ-GSQL ngày 31/10/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Nhập khẩu thiết bị quan trắc đa thiên tai phục vụ nghiên cứu khoa học
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/10/2019

Có hiệu lực

3163/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3163/QĐ-TCHQ ngày 30/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/10/2019

Có hiệu lực

3164/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3164/QĐ-TCHQ ngày 30/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Mở rộng địa điểm làm TTHQ tại cảng XK, NK hàng hóa được thành lập trong nội địa (ICD TBS - Tân Vạn)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/10/2019

Có hiệu lực

6832/TCHQ-TXNK
Công văn số 6832/TCHQ-TXNK ngày 30/10/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Xác định nghĩa vụ thuế GTGT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/10/2019

Có hiệu lực

6828/TCHQ-TXNK
Công văn số 6828/TCHQ-TXNK ngày 30/10/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Trả lời văn bản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/10/2019

Có hiệu lực

3152/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3152/QĐ-TCHQ ngày 29/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tạm dừng hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/10/2019

Có hiệu lực

3153/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3153/QĐ-TCHQ ngày 29/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/10/2019

Có hiệu lực

6786/TCHQ-TXNK
Công văn số 6786/TCHQ-TXNK ngày 29/10/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Nhập khẩu hàng hóa SXXK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/10/2019

Có hiệu lực

3108/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3108/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2019 của Tổng cục Hải quan V/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/10/2019

Có hiệu lực

4492/GSQL-TH
Công văn số 4492/GSQL-TH ngày 25/10/2019 của Cục Giám sát quản lý về hải quan Vv gia hạn mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/10/2019

Có hiệu lực

4493/GSQL-TH
Công văn số 4493/GSQL-TH ngày 25/10/2019 của Cục Giám sát quản lý về hải quan Vv Gia hạn mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/10/2019

Có hiệu lực

4496/GSQL-TH
Công văn số 4496/GSQL-TH ngày 25/10/2019 của Cục Giám sát quản lý về hải quan Vv cấp mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/10/2019

Có hiệu lực

3116/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3116/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/10/2019

Có hiệu lực

3117/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3117/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/10/2019

Có hiệu lực

3118/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3118/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xác nhận kho xăng dầu Cù Lao Tào đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/10/2019

Có hiệu lực

3119/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3119/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tiếp tục hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/10/2019

Có hiệu lực

3121/QĐ-TCHQ
Quyết định số 3121/QĐ-TCHQ ngày 25/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/10/2019

Có hiệu lực