TỔNG CỤC HẢI QUAN
5090/TCHQ-VP
Công khai thủ tục hành chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/08/2018

Có hiệu lực

2501/QĐ-TCHQ
Ban hành Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, kho bảo thuế; hàng hóa trong kho ngoại quan, kho bảo thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/08/2018

Có hiệu lực

4763/TCHQ-TXNK
Vướng mắc phân loại hàng hóa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/08/2018

Có hiệu lực

4725/TCHQ-TXNK
Giải tỏa cưỡng chế mở tờ khai và khai báo hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/08/2018

Có hiệu lực

4753/TCHQ-GSQL
Triển khai thí điểm Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK thay thế Quyết định 1966/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/08/2018

Có hiệu lực

4661/TCHQ-TXNK
Vướng mắc phân loại hàng hóa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/08/2018

Có hiệu lực

4633/TCHQ-GSQL
Giám sát hải quan đối với hàng kinh doanh TNTX có sự thay đổi phương thức vận tải
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/08/2018

Có hiệu lực

4400/TCHQ-TXNK
Hướng dẫn xác định mã HS cho hàng hóa NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/08/2018

Có hiệu lực

4539/TCHQ-TXNK
Phân loại mặt hàng Microsilica (Silica fume)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/08/2018

Có hiệu lực

4400/TCHQ-TXNK
Hướng dẫn xác định mã HS cho hàng hóa NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/07/2018

Có hiệu lực

4231/TCHQ-CNTT
Triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/07/2018

Có hiệu lực

4223/TCHQ-TXNK
Trị giá hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/07/2018

Có hiệu lực

4262/TCHQ-TXNK
Phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng thép.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/07/2018

Có hiệu lực

4202/TCHQ-PC
Hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/07/2018

Có hiệu lực

4130/TCHQ-TXNK
Phân loại và xử lý thuế đối với các mặt hàng hương cà phê
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/07/2018

Có hiệu lực

4126/TCHQ-GSQL
Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/07/2018

Có hiệu lực

4120/TCHQ-GSQL
Vướng mắc C/O mẫu D
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/07/2018

Có hiệu lực

4114/TCHQ-TXNK
Phân loại mặt hàng sản phẩm dệt từ sợi cacbon
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/07/2018

Có hiệu lực

4024/TCHQ-TXNK
Phân loại "Solar cell" (tế bào quang điện)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/07/2018

Có hiệu lực

1993/QĐ-TCHQ
Quyết định bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/07/2018

Có hiệu lực

3899/TCHQ-GSQL
Xử lý vướng mắc tại Nghị định 59 và các văn bản hướng dẫn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/07/2018

Có hiệu lực

3556/TCHQ-TXNK
Thuế bảo vệ môi trường
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/06/2018

Có hiệu lực

1810/QĐ-TCHQ
Ban hành Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa XK, NK trong quá trình làm thủ tục hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/06/2018

Có hiệu lực

3243/CV-TCHQ
kiểm tra chất lượng xe nâng hàng NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/06/2018

Có hiệu lực

3076/TCHQ-TXNK
Phân loại “điều hòa không khí, loại đặt sàn”
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/06/2018

Có hiệu lực