TỔNG CỤC HẢI QUAN
480/QĐ-TCHQ
Quyết định số 480/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty CP Petec Bình Định do đã cổ phần hóa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

477/QĐ-TCHQ
Quyết định số 477/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

476/QĐ-TCHQ
Quyết định số 476/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

475/QĐ-TCHQ
Quyết định số 475/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

474/QĐ-TCHQ
Quyết định số 474/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

473/QĐ-TCHQ
Quyết định số 473/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

472/QĐ-TCHQ
Quyết định số 472/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

470/QĐ-TCHQ
Quyết định số 470/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

467/QĐ-TCHQ
Quyết định số 467/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

466/QĐ-TCHQ
Quyết định số 466/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

1453/TCHQ-TXNK
Công văn số 1453/TCHQ-TXNK ngày 14/3/2019 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế GTGT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

1450/TCHQ-TXNK
Công văn số 1450/TCHQ-TXNK ngày 14/3/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Xét giảm giá hàng NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

1417/TCHQ-TXNK
Công văn số 1417/TCHQ-TXNK ngày 13/3/2019 của Tổng cục Hải quan về Chính sách thuế đối với hàng hóa XK để gia công
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/03/2019

Có hiệu lực

1420/TCHQ-GSQL
Công văn số 1420/TCHQ-GSQL ngày 13/3/2019 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu dược liệu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/03/2019

Có hiệu lực

460/QĐ-TCHQ
Quyết định số 460/QĐ-TCHQ ngày 13/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Mở rộng cửa hàng miễn thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/03/2019

Có hiệu lực

455/QĐ-TCHQ
Quyết định số 455/QĐ-TCHQ ngày 12/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK ở biên giới
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/03/2019

Có hiệu lực

454/QĐ-TCHQ
Quyết định số 454/QĐ-TCHQ ngày 12/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa XK, NK ở khu vực biên giới
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/03/2019

Có hiệu lực

453/QĐ-TCHQ
Quyết định số 453/QĐ-TCHQ ngày 12/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK ở khu vực biên giới thuộc khu vực cửa khẩu Đắk Peur, tỉnh Đắk Nông
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/03/2019

Có hiệu lực

1395/TCHQ-TXNK
Công văn số 1395/TCHQ-TXNK ngày 12/3/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại Máy xay trộn thực phẩm và đồ uống
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/03/2019

Có hiệu lực

1381/TCHQ-TXNK
Công văn số 1381/TCHQ-TXNK ngày 12/3/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Miễn thuế NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/03/2019

Có hiệu lực

1375/TCHQ-GSQL
1375/TCHQ-GSQL ngày 12/03/2019 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thực hiện Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/03/2019

Có hiệu lực

439/QĐ-TCHQ
Quyết định số 439/QĐ-TCHQ ngày 11/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Di chuyển và mở rộng kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/03/2019

Có hiệu lực

438/QĐ-TCHQ
Quyết định số 438/QĐ-TCHQ ngày 11/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/03/2019

Có hiệu lực

437/QĐ-TCHQ
Quyết định số 437/QĐ-TCHQ ngày 11/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Mở rộng địa điểm thu gom hàng lẻ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/03/2019

Có hiệu lực

1361/TCHQ-TXNK
Công văn số 1361/TCHQ-TXNK ngày 11/3/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Miễn thuế NK đối với gói thiết bị nhận tài trợ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/03/2019

Có hiệu lực