QUỐC HỘI
10/2017/QH14
Trách nhiệm bồi thường nhà nước
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/07/2017

Có hiệu lực

05/2017/QH14
Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/06/2017

Có hiệu lực

107/2016/QH13
LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/04/2016

Có hiệu lực

106/2016/QH13
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/04/2016

Có hiệu lực

54/2014/QH13
Luật Hải quan năm 2014
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/06/2014

Có hiệu lực

27/2012/QH13
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/11/2012

Có hiệu lực

27/2012/QH13
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/11/2012

Có hiệu lực

07/2012/QH13
Luật phòng, chống rửa tiền
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/06/2012

Có hiệu lực

07/2012/QH13
Luật, phòng chống rửa tiền
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/06/2012

Có hiệu lực

03/2011/QH13
Luật tố cáo
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/11/2011

Có hiệu lực

02/2011/QH13
Luật khiếu nại
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/11/2011

Có hiệu lực

03/2011/QH13
Luật tố cáo
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/11/2011

Có hiệu lực

02/2011/QH13
Luật khiếu nại
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/11/2011

Có hiệu lực

61/2010/QH12
Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi năm 2010
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/11/2010

Có hiệu lực

62/2010/QH12
Luật chứng khoán sửa đổi năm 2010
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/11/2010

Có hiệu lực

63/2010/QH12
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân sửa đổi năm 2010
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/11/2010

Có hiệu lực

64/2010/QH12
Luật Tố tụng hành chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/11/2010

Có hiệu lực

60/2010/QH12
Luật Khoáng sản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/11/2010

Có hiệu lực

56/2010/QH12
Luật Thanh tra
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/11/2010

Có hiệu lực

58/2010/QH12
Luật viên chức
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/11/2010

Có hiệu lực

57/2010/QH12
Luật Thuế bảo vệ môi trường
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/11/2010

Có hiệu lực

36/2009/QH12
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5 SỐ 36/2009/QH12 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2009
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/06/2009

Có hiệu lực

38/2009/QH12
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5 SỐ 38/2009/QH12 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2009
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/06/2009

Có hiệu lực

37/2009/QH12
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 5 SỐ 37/2009/QH12 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2009
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/06/2009

Có hiệu lực

33/2009/QH12
LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NUỚC NGOÀI
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/06/2009

Có hiệu lực