CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG
1168/HQBD-TXNK
V/v công khai thông tin nợ thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/05/2019

Có hiệu lực

1084/HQBD-GSQL
V/v Vận chuyển hàng hóa từ KNQ Areco sang KNQ ICD Tanamexco
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/05/2019

Có hiệu lực

424/QĐ-HQBD
V/v kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan (từ số 424 - 425)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/05/2019

Có hiệu lực

421/QĐ-HQBD
V/v kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế tình hình sử dụng hàng hóa NK miễn thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/05/2019

Có hiệu lực

1050/HQBD-TXNK
V/v tiếp nhận thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/05/2019

Có hiệu lực

974/HQBD-GSQL
V/v tạm dừng hoạt động đối với Đại lý làm TTHQ vi ph
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/05/2019

Có hiệu lực

967/HQBD-TXNK
V/v công khai thông tin nợ thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/05/2019

Có hiệu lực

948/HQBD-TXNK
V/v góp ý dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2015/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/05/2019

Có hiệu lực

949/HQBD-TXNK
V/v tiếp nhận thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/05/2019

Có hiệu lực

950/HQBD-KTSTQ
V/v trả lời đề nghị kiểm tra sau thông quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/05/2019

Có hiệu lực

942/HQBD-GSQL
V/v tạm dừng hoạt động KNQ Công ty TNHH CP Logistics Pan Pacific
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/04/2019

Có hiệu lực

941/HQBD-VP
V/v phân công trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/04/2019

Có hiệu lực

365/QĐ-HQBD
V/v kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế tình hình sử dụng hàng hóa NK miễn thuế (từ số 365 - 367)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/04/2019

Có hiệu lực

362/QĐ-HQBD
V/v kiểm tra tình hình sử dụng hàng hóa NK miễn thuế tại trụ sở người nộp thuế (từ số 362 - 364)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/04/2019

Có hiệu lực

910/HQBD-GSQL
V/v thông báo danh sách DN tạm dừng cho mang hàng về bảo quản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/04/2019

Có hiệu lực

912/HQBD-GSQL
V/v Vận chuyển hàng hóa từ KNQ Areco sang KNQ ICD Tanamexco
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/04/2019

Có hiệu lực

874/HQBD-TXNK
V/v miễn thuế hàng hóa NK phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/04/2019

Có hiệu lực

863/HQBD-TXNK
V/v xác nhận không nợ thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/04/2019

Có hiệu lực

346/QĐ-HQBD
V/v kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế tình hình sử dụng hàng hóa NK miễn thuế (từ số 346 - 347)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/04/2019

Có hiệu lực

843/HQBD-TXNK
V/v điều chỉnh danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/04/2019

Có hiệu lực

829/HQBD-GSQL
V/v vướng mắc khi thực hiện
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/04/2019

Có hiệu lực

339/QĐ-HQBD
V/v kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/04/2019

Có hiệu lực

790/CVHQBD-GSQL
V/v thay đổi mục đích sử dụng máy in nhập khẩu tạo TSCĐ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/04/2019

Có hiệu lực

789/HQBD-VP
V/v trực nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ Lễ 30/4 - 01/5
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/04/2019

Có hiệu lực

336/QĐ-HQBD
V/v công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa tại chân công trình, nơi sản xuất Cty TNHH DP SYSTEMS ELECTRONIC MECHANICAL TECHNOLOGYVN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/04/2019

Có hiệu lực