CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG
1619/HQBD-TXNK
V/v rà soát xử lý phản ảnh, kiến nghị của các Doanh nghiệp, Hiệp hội
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/07/2021

Có hiệu lực

1577/HQBD-GSQL
V/v chuyển soi chiếu, kiểm tra thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/07/2021

Có hiệu lực

1555/HQBD-TXNK
V/v rà soát xử lý phản ảnh, kiến nghị của các Doanh nghiệp, Hiệp hội
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/07/2021

Có hiệu lực

1312/HQBD-GSQL
V/v triển khai Hiệp định UKVFTA.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/06/2021

Có hiệu lực

1309/HQBD-GSQL
V/v thông báo danh sách DN phải tạm dừng cho mang hàng về bảo quản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/06/2021

Có hiệu lực

55/QĐ-HQST
V/v Quyết định khoanh nợ tiền thuế đối với 11 người nộp thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/03/2021

Có hiệu lực

56/VSIP
V/v đăng tải QĐ khoanh nợ trên trang thông tin điện tử của Cục
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/03/2021

Có hiệu lực

546/HQBD-VP
V/v văn bản hết hiệu lực và thời gian áp dụng danh mục bí mật nhà nước
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/03/2021

Có hiệu lực

514/HQBD-GSQL
V/v xử lý trường hợp trùng 2 số hợp đồng gia công khi truyền BCQT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/03/2021

Có hiệu lực

10/VH-QĐ
Khoanh nợ tiền thuế đối với người nộp thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/01/2021

Có hiệu lực

76/KCNST
V/v đăng tải quyết định khoanh nợ trên trang thông tin điện tử của Cục
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/01/2021

Có hiệu lực

11/QĐ-MP
Khoanh nợ tiền thuế đối với 2 người nộp thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/01/2021

Có hiệu lực

10/QĐ-MP
Khoanh nợ tiền thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/01/2021

Có hiệu lực

3685/HQBD-VP
V/v niêm yết Bộ thủ tục hành chính.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/12/2020

Có hiệu lực

3314/HQBD-TXNK
V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2015/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/11/2020

Có hiệu lực

3308/HQBD-GSQL
V/v tăng thời gian hoạt động KNQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/11/2020

Có hiệu lực

3170/HQBD-TXNK
V/v chưa nhận được thông báo kết quả phân loại hàng hóa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/11/2020

Có hiệu lực

3208/HQBD-TXNK
V/v xử lý số liệu tài khoản phải thu, phải hoàn trên phần mềm KTTT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/11/2020

Có hiệu lực

2980/HQBD-VP
V/v triển khai CV số 6737/TCHQ-CNTT về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mới
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/10/2020

Có hiệu lực

2760/HQBQ-TXNK
V/v thực hiện văn bản mới liên quan đến lĩnh vực thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/10/2020

Có hiệu lực

2730/HQBD-CBL&XL
V/v hướng dẫn và cảnh báo nghiệp vụ tăng cường quản lý hạt điều NK theo loại hình SXXK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/09/2020

Có hiệu lực

2081/HQBD-GSQL
V/v triển khai các hoạt động nhằm phát triển và nâng cao chất lượng ĐLHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/07/2020

Có hiệu lực

1443/HQBD-GSQL
V/v thông báo một số nội dung liên quan đến kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ HQ năm 2020
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/05/2020

Có hiệu lực

1233/HQBD-TXNK
V/v hướng dẫn thủ tục nộp phí, lệ phí
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/05/2020

Có hiệu lực

1235/HQBD-VP
V/v niêm yết bộ thủ tục hành chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/05/2020

Có hiệu lực