CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG
731/HQBD-GSQL
Hướng dẫn thủ tục cấp C/O giáp lưng đối với hàng hóa gửi KNQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/04/2018

Có hiệu lực

2956/TB-HQBD
Thông Báo v/v niêm yết Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực Hải quan có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/11/2017

Có hiệu lực

2438/TB-HQBD
Niêm yết Quy trình thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/10/2015

Có hiệu lực

2092/TB-HQBD
Thông báo niêm yết bộ TTHC mới được sửa đổi, bổ sung về lĩnh vực Hải quan thực hiện trên địa bàn Cục Hải quan tỉnh Bình Dương
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/08/2015

Có hiệu lực

93/HQBD-GSQL
v/v trả lời CV 207/MP-KLH về ủy thác nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/01/2015

Có hiệu lực

2421/KL-HQBD
Kết Luận thanh tra
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/10/2014

Có hiệu lực

1427/KL-HQBD
Kết luận thanh tra
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/06/2014

Có hiệu lực

931/HQBD-GSQL
V/v Hướng dẫn khai báo địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến trên VNACCS
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/04/2014

Có hiệu lực

926/HQBD-TXNK
V/v Tiền chậm nộp thuế đối với nguyên liệu NSXXK phải tái xuất
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/04/2014

Có hiệu lực

198/QĐ-HQBD
QĐ v/v ban hành Kế hoạch triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS tại Cục HQBD
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/04/2014

Có hiệu lực

706/KL-HQBD
Kết luận thanh tra
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/03/2014

Có hiệu lực

561/HQBD-GSQL
V/v chiêu sinh lớp nghiệp vụ khai HQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/03/2014

Có hiệu lực

4135/HQBD-VNACCS
V/v Tổ chức triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/12/2013

Có hiệu lực

4137/HQBD-TTR
Kết luận thanh tra thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/12/2013

Có hiệu lực

722/VSIP
Thông báo áp dụng thủ tục hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan KCN Việt Nam-Singapore
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/12/2013

Có hiệu lực

889/QĐ-HQBD
Thành lập Tổ hỗ trợ người sử dụng trong quá trình chạy thử hệ thống VNACCS/VCIS
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/12/2013

Có hiệu lực

710/VSIP
Thông báo áp dụng TTHQĐT (gửi các DNCX)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/12/2013

Có hiệu lực

3751/HQBD-GSQL
Vướng mắc về hóa đơn xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/11/2013

Có hiệu lực

3624/HQBD-GSQL
V/v vướng mắc về hóa đơn xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/10/2013

Có hiệu lực

3486/HQBD-TTDL
Áp dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử và tham gia chạy thử Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/10/2013

Có hiệu lực

3486/HQBD-TTDL
Áp dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử và tham gia chạy thử Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/10/2013

Có hiệu lực

3398/HQBD-TTDL
V/v Đăng ký người sử dụng hệ thống VNACCS/VCIS
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/10/2013

Có hiệu lực

3399/HQBD-TTDL
Triển khai chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/10/2013

Có hiệu lực

2902/HQBD-GSQL
V/v Kế hoạch đào tạo chi tiết hệ thống VNACCS/VCIS
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/08/2013

Có hiệu lực

574/QĐ-HQBD
QĐ v/v thành lập nhóm chuyên gia về hệ thống VNACCS/VCIS
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/08/2013

Có hiệu lực