CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG
591/HQBD-GSQL
V/v cấp phép NK xe ô tô theo diện quà biếu, quà tặng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/03/2019

Có hiệu lực

570/HQBD-TXNK
V/v thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/03/2019

Có hiệu lực

533/HQBD-GSQL
V/v tạm dừng hoạt động KNQ Công ty TNHH Transimex
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

543/HQBD-GSQL
V/v chuyển đổi loại hình từ DN không hưởng chính sách DNCX sang DNCX (từ số 543 - 544
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/03/2019

Có hiệu lực

459/HQBD-TXNK
v/v Triển khai Thông tư 136/2018/TT-BTC.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/03/2019

Có hiệu lực

399/HQBD-TXNK
V/v thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/02/2019

Có hiệu lực

397/HQBD-TXNK
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/02/2019

Có hiệu lực

328/HQBD-TXNK
V/v thu thuế bảo vệ môi trường
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/02/2019

Có hiệu lực

301/HQBD-TXNK
V/v báo cáo bổ sung vướng mắc phân loại mặt hàng xe điện
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/02/2019

Có hiệu lực

264/HQBD-TXNK
V/v vướng mắc đối với loại hình XNK tại chỗ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/02/2019

Có hiệu lực

250/HQBD-TXNK
V/v tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 112/2018/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/01/2019

Có hiệu lực

246/HQBD-TXNK
V/v điều chỉnh danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/01/2019

Có hiệu lực

245/HQBD-TXNK
V/v thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/01/2019

Có hiệu lực

238/HQBD-TXNK
V/v thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/01/2019

Có hiệu lực

220/HQBD-TXNK
V/v rà soát báo cáo theo CV số 9275/TXNK-TGHQ ngày 26/12/2018
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/01/2019

Có hiệu lực

157/HQBD-TXNK
V/v thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/01/2019

Có hiệu lực

143/HQBD-TXNK
V/v miễn thuế đối với hàng hóa XK, NK theo CV số 2687/TCHQ-TXNK ngày 16/5/2018
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/01/2019

Có hiệu lực

134/HQBD-TXNK
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 112/2018/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/01/2019

Có hiệu lực

125/HQBD-TXNK
V/v rà soát trị giá hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/01/2019

Có hiệu lực

103/HQBD-TXNK
V/v phối hợp xử lý hoàn thuế GTGT cho Cty TNHH Norcal VN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/01/2019

Có hiệu lực

102/HQBD-TXNK
V/v kiểm tra việc sử dụng hàng hóa NK miễn thuế tạo TSCĐ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/01/2019

Có hiệu lực

80/HQBD-TXNK
V/v tờ khai xuất kinh doanh tại chỗ chưa được thực xuất trên hệ thống
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/01/2019

Có hiệu lực

72/HQBD-TXNK
V/v Hoàn thuế của Công ty TNHH Proter & Gamble Đông Dương
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/01/2019

Có hiệu lực

73/HQBD-TXNK
V/v chưa nhận được thông báo kết quả phân loại hàng hóa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/01/2019

Có hiệu lực

63/HQBD-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT cho Cty TNHH TBC-Ball VN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/01/2019

Có hiệu lực