CHÍNH PHỦ
44/NQ-CP
Nghị quyết 44/NQ-CP ngày 11/4/2020 của Chính phủ về phê duyệt Hiệp định về hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam - Hoa Kỳ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/04/2020

Có hiệu lực

46/2020/NĐ-CP
Nghị định số 46/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/04/2020

Có hiệu lực

45/2020/NĐ-CP
Nghị định só 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/04/2020

Có hiệu lực

30/2020/NĐ-CP
Nghị định về công tác văn thư
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/03/2020

Có hiệu lực

20/NQ-CP
Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ về áp dụng chế độ cấp giấy phép xuất khẩu đối với mặt hàng khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/02/2020

Có hiệu lực

92/2019/NĐ-CP
Nghị định số 92/2019/NĐ-CP ngày 20/11/2019 về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2019 - 2020.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/11/2019

Có hiệu lực

85/2019/NĐ-CP
Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/11/2019

Có hiệu lực

23/2019/QĐ-TTg
Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/06/2019

Có hiệu lực

42/2019/NĐ-CP
Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/05/2019

Có hiệu lực

38/2019/ND-CP
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/05/2019

Có hiệu lực

18/2019/QĐ-TTg
QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/04/2019

Có hiệu lực

31/2019/NĐ-CP
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/04/2019

Có hiệu lực

16/2019/QĐ-TTg
Quyêt định số 16/2019/QĐ-TTg ngày 28/3/2019 quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải của xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/03/2019

Có hiệu lực

26/2019/NĐ-CP
Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số diều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/03/2019

Có hiệu lực

12/2019/NĐ-CP
Nghị định số 12/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ v/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do chính phủ ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/02/2019

Có hiệu lực

14/2019/NĐ-CP
Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa dổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/02/2019

Có hiệu lực

121/QĐ-TTg
Quyết định số 121/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/01/2019

Có hiệu lực

05/2019/QĐ-TTg
Quyết định số 05/2019/QĐ-TTg ngày 24/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ v/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/01/2019

Có hiệu lực

02/CT-TTg
Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/01/2019

Có hiệu lực

06/2019/NĐ-CP
Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, độngh vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/01/2019

Có hiệu lực

48/2018/QĐ-TTg
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/11/2018

Có hiệu lực

155/2018/NĐ-CP
Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/11/2018

Có hiệu lực

139/NQ-CP
Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/11/2018

Có hiệu lực

154/2018/NĐ-CP
Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/11/2018

Có hiệu lực

151/2018/NĐ-CP
Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/11/2018

Có hiệu lực