BỘ Y TẾ
3007/QLD-ĐK
Công văn số 3007/QLD-ĐK ngày 13/3/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/03/2019

Có hiệu lực

2641/QLD-ĐK
Công văn số 2641/QLD-ĐK ngày 07/3/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu để sản xuát thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/03/2019

Có hiệu lực

2640/QLD-ĐK
Công văn số 2640/QLD-ĐK ngày 07/3/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/03/2019

Có hiệu lực

2642/QLD-ĐK
Công văn số 2642/QLD-ĐK ngày 07/3/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/03/2019

Có hiệu lực

2614/QLD-ĐK
Công văn số 2614/QLD-ĐK ngày 06/3/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng lý lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/03/2019

Có hiệu lực

2067/QLD-ĐK
Công văn số 2067/QLD-ĐK ngày 27/02/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu để SX thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy ĐKLH thuốc tại Việt Nam được NK không phải thực hiện cấp phép NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/02/2019

Có hiệu lực

2066/QLD-ĐK
Công văn số 2066/QLD-ĐK ngày 27/02/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu để SX thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy ĐKLH thuốc tại Việt Nam đợt 161
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/02/2019

Có hiệu lực

1902/QLD-ĐK
Công văn số 1902/QLD-ĐK ngày 22/02/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/02/2019

Có hiệu lực

89/QĐ-QLD
Quyết định số 89/QĐ-QLD ngày 21/02/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Rút số đăng ký lưu hành ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/02/2019

Có hiệu lực

72/QĐ-QLD
Quyết định số 72/QĐ-QLD ngày 19/02/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Ban hành danh mục 01 vắc xin được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - đợt 37 Bổ sung (Số đăng ký có hiệu lực 05 năm)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/02/2019

Có hiệu lực

1788/QLD-ĐK
Công văn số 1788/QLD-ĐK ngày 18/02/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu làm thuố cphải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/02/2019

Có hiệu lực

1787/QLD-ĐK
Công văn số 1787/QLD-ĐK ngày 18/02/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/02/2019

Có hiệu lực

1744/QLD-ĐK
Công văn số 1744/QLD-ĐK ngày 15/02/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên lệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/02/2019

Có hiệu lực

1677/QLD-ĐK
Công văn số 1677/QLD-ĐK ngày 13/02/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để SX thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại VN phải thực hiện cấp phép NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/02/2019

Có hiệu lực

1610/QLD-ĐK
Công văn số 1610/QLD-ĐK ngày 12/02/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/02/2019

Có hiệu lực

1611/QLD-ĐK
Công văn số 1611/QLD-ĐK ngày 12/02/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại VN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/02/2019

Có hiệu lực

1497/QLD-ĐK
Công văn số 1497/QLD-ĐK ngày 01/02/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu để SX thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được NK không phải thực hiện cấp phép NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/02/2019

Có hiệu lực

42/QĐ-QLD
Quyết định số 42/QĐ-QLD ngày 28/01/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc Rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/01/2019

Có hiệu lực

37/QĐ-QLD
Quyết định số 37/QĐ-QLD ngày 24/01/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc rút sổ đăng ký lưu hành thuốc chứa hoạt chất Cefterol lưu hành tại Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/01/2019

Có hiệu lực

892/QLD-ĐK
Công văn số 892/QLD-ĐK ngày 24/01/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu để SX thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại VN được NK không phải thực hiện cấp phép NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/01/2019

Có hiệu lực

891/QLD-ĐK
Công văn số 891/QLD-ĐK ngày 24/01/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu để làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để SX thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại VN được NK phải thực hiện cấp phép NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/01/2019

Có hiệu lực

890/QLD-ĐK
Công văn số 890/QLD-ĐK ngày 24/01/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu để SX thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại VN được NK không phải thực hiện cấp phép NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/01/2019

Có hiệu lực

848/QLD-ĐK
Công văn số 848/QLD-ĐK ngày 24/01/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu để SX thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại VN được NK không phải thực hiện cấp phép NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/01/2019

Có hiệu lực

847/QLD-ĐK
Công văn số 847/QLD-ĐK ngày 24/01/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để SX thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại VN phải thực hiện cấp phép NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/01/2019

Có hiệu lực

904/QLD-ĐK
Công văn số 904/QLD-ĐK ngày 24/01/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/01/2019

Có hiệu lực