BỘ Y TẾ
52/2015/TT-BYT
Thông tư Quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vị quản lý của Bộ Y tế(kèm PL)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/12/2015

Có hiệu lực

13/2015/TT-BYT
Thông tư Sửa đổi khoản 2 Điều 21 Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiêp với thuốc
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/05/2015

Có hiệu lực

19/2014/TT-BYT
Thông tư quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/06/2014

Có hiệu lực

23/2013/TT-BYT
Thông tư 23/2013/TT-BYT hướng dẫn hoạt động gia công thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/08/2013

Có hiệu lực

10/2013/TT-BYT
Thông tư 10/2013/TT-BYT sửa đổi Thông tư 02/2007/TT-BYT hướng dẫn về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/03/2013

Có hiệu lực

2188/QĐ-BYT
Sửa đổi quy trình thanh tra dược
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/06/2012

Có hiệu lực

1438/BYT-QLD
Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 44/2011-BYT ngày 06/12/2011
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/03/2012

Có hiệu lực

44/2011/TT-BYT
Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/12/2011

Có hiệu lực

29/2011/TT-BYT
Quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/06/2011

Có hiệu lực

24/2011/TT-BYT
Hướng dẫn việc nhập khẩu trang thiết bị y tế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/06/2011

Có hiệu lực

26/QĐ-QLD
Công bố 18 vắc xin, sinh phẩm y tế được phép lưu hành tại VN -đợt 13
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/01/2011

Có hiệu lực

06/2011/TT-BYT
Quy định về quản lý mỹ phẩm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/01/2011

Có hiệu lực

47/2010/TT-BYT
Thông tư hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/12/2010

Có hiệu lực

45/2010/TT-BYT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/12/2010

Có hiệu lực

529/MT-HC
Mẫu GCN đăng ký lưu hành hóa chất, phế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/10/2010

Có hiệu lực

333/QĐ-QLD
Công bố 29 vắc xin, sinh phẩm y tế được phép lưu hành tại VN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/10/2010

Có hiệu lực

13/2010/TT-BYT
Hướng dẫn quản lý bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/05/2010

Có hiệu lực

10/2010/TT-BYT
Hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/04/2010

Có hiệu lực

09/2010/TT-BYT
Hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/04/2010

Có hiệu lực

1162/QĐ-BYT
Công bố 05 sinh phẩm y tế được phép lưu hành tại Việt Nam - đợt 10
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/04/2010

Có hiệu lực

22/2009/TT-BYT
Quy định về việc đăng ký thuốc nhập khẩu và thuốc sản xuất trong nước
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/11/2009

Có hiệu lực

1746/QĐ-BYT
Về việc công bố 54 vắc xin, sinh phẩm y tế được phép lưu hành tại Việt Nam - đợt 7
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/05/2009

Có hiệu lực

4541/QĐ-BYT
Về việc công bố 01 vắc xin được phép lưu hành tại Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/11/2008

Có hiệu lực

23/2007/QĐ-BYT
Về việc ban hành "Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu".
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/03/2007

Có hiệu lực

05/2007/TT-BYT
Hướng dẫn về điều kiện và thủ tục chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/03/2007

Có hiệu lực