BỘ Y TẾ
666/QĐ-QLD
Quyết định số 666/QĐ-QLD ngày 29/10/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/10/2019

Có hiệu lực

667/QĐ-QLD
Quyết định số 667/QĐ-QLD ngày 29/10/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/10/2019

Có hiệu lực

424/QĐ-QLD
Quyết định số 424/QĐ-QLD ngày 19/7/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/07/2019

Có hiệu lực

18/2019/TT-BYT
Thông tư số 18/2019/TT-BYT ngày 17/7/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hành sản xuất tốt (GMP) trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/07/2019

Có hiệu lực

399/QLD-ĐK
Quyết định số 399/QLD-ĐK ngày 12/7/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/07/2019

Có hiệu lực

2691/QĐ-BYT
Quyết định số 2691/QĐ-BYT ngày 27/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/06/2019

Có hiệu lực

6532/QLD-ĐK
Công văn số 6532/QLD-ĐK ngày 03/5/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/05/2019

Có hiệu lực

5490/QLD-ĐK, 5491/QLD-ĐK, 5492/QLD-ĐK
Công văn số: 5490/QLD-ĐK, 5491/QLD-ĐK, 5492/QLD-ĐK ngày 16/4/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/04/2019

Có hiệu lực

5197/QLD-ĐK
Công văn số 5197/QLD-ĐK ngày 09/4/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có GĐK lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu đợt 164
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/04/2019

Có hiệu lực

5198/QLD-ĐK
Công văn số 5198/QLD-ĐK ngày 09/4/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có GĐK lưu hành tại Việt Nam phải thực hiện cấp phép nhập khẩu đợt 164
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/04/2019

Có hiệu lực

201/QLD-ĐK
Quyết định số 201/QLD-ĐK ngày 03/4/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/04/2019

Có hiệu lực

4788/QLD-ĐK
Công văn số 4788/QLD-ĐK ngày 03/4/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/04/2019

Có hiệu lực

4787/QLD-ĐK
Công văn số 4787/QLD-ĐK ngày 03/4/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/04/2019

Có hiệu lực

4882/QLD-ĐK
Công văn số 4882/QLD-ĐK ngày 03/4/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 164
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/04/2019

Có hiệu lực

4786/QLD-ĐK
Công văn số 4786/QLD-ĐK ngày 03/4/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 164
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/04/2019

Có hiệu lực

4789/QLD-ĐK
Công văn số 4789/QLD-ĐK ngày 03/4/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/04/2019

Có hiệu lực

4520/QLD-ĐK
Công văn số 4520/QLD-ĐK ngày 01/4/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 164
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/04/2019

Có hiệu lực

4521/QLD-ĐK
Công văn số 4521/QLD-ĐK ngày 01/4/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu làm thốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 164)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/04/2019

Có hiệu lực

4522/QLD-ĐK
Công văn số 4522/QLD-ĐK ngày 01/4/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Đính chính danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/04/2019

Có hiệu lực

4519/QLD-ĐK
Công văn số 4519/QLD-ĐK ngày 01/4/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp pháp nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 164
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/04/2019

Có hiệu lực

4518/QLD-ĐK
Công văn số 4518/QLD-ĐK ngày 01/4/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/04/2019

Có hiệu lực

4448/QLD-ĐK
Công văn số 4448/QLD-ĐK ngày 29/3/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép NK không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/03/2019

Có hiệu lực

4448/QLD-ĐK
Công văn số 4448/QLD-ĐK ngày 29/3/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép NK không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/03/2019

Có hiệu lực

4342/QLD-ĐK
Công văn số 4342/QLD-ĐK ngày 28/3/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được NK không phải thực hiện cấp phép NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/03/2019

Có hiệu lực

4342/QLD-ĐK
Công văn số 4342/QLD-ĐK ngày 28/3/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được NK không phải thực hiện cấp phép NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/03/2019

Có hiệu lực