BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
2088/QĐ-BTNMT
Quyết định số 2088/QĐ-BTNMT ngày 15/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất số 63/GXN-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Công ty Cổ phần xử lý môi trường LT-Plastic
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/08/2019

Có hiệu lực

1642/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1642/QĐ-BTNMT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v chỉ định tổ chức giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/06/2019

Có hiệu lực

1596/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1596/QĐ-BTNMT ngày 25/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v Chỉ định tổ chức giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (Điều chỉnh, bổ sung phạm vi giám định được chỉ định)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/06/2019

Có hiệu lực

1584/QĐ-BTNMT
Quyết định số 1584/QĐ-BTNMT ngày 25/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v chỉ định tổ chức giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (bổ sung phạm vi giám định được chỉ định)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/06/2019

Chưa có hiệu lực

417/QĐ-BTNMT
Quyết định số 417/QĐ-BTNMT ngày 26/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v Chỉ định tổ chức giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/02/2019

Có hiệu lực

6157/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/11/2018

Có hiệu lực

2368/BTNMT-TCMT
Thông báo đơn vị tạm thời theo dõi, ký thông báo lô hàng phế liệu NK để kiểm tra, thông quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/05/2018

Có hiệu lực

2613/QĐ - BTNMT
QĐ về việc chỉ định tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/10/2015

Có hiệu lực

41/2015/TT-BTNMT
Thông tư về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/09/2015

Có hiệu lực

1820/TCMT - KSON
Thực hiện Nghị định 38/2015/NĐ - CP về quản lý chất thải và phế liệu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/08/2015

Có hiệu lực

2570/BTNMT-TCMT
v/v hướng dẫn tạm thời về mô tả phế liệu, yêu cầu chất lượng và mục đích sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/06/2015

Có hiệu lực

22/2011/TT-BTNMT
Thông tư quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành danh mục loài ngoại lai xâm hại
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/07/2011

Có hiệu lực

19/2010/TT-BTNMT
Thông tư 19/2010/TT-BTNMT quy định đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/10/2010

Có hiệu lực

12/2006/QĐ-BTNMT
Về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/09/2006

Có hiệu lực

15/2006/QĐ-BTNMT
Về việc ban hành Danh mục thiết bị làm lạnh sử dụng môi chất lạnh CFC cấm nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/09/2006

Có hiệu lực