BỘ TÀI CHÍNH
1459/QĐ-BTC
công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực HQ thuộc phạm vi quản lý của NN BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/08/2018

Có hiệu lực

38/2018/TT-BTC
Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa XK, NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/04/2018

Có hiệu lực

39/2018/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/04/2018

Có hiệu lực

14475/BTC-TCHQ
Xử lý thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu vật tư dư thừa của HĐGC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/10/2017

Có hiệu lực

1593/QĐ-BTC
Thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện quản lý, giám sát hàng hóa tự động
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/08/2017

Có hiệu lực

65/2017/TT-BTC
Thông tư 65/2017/TT-BTC Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/06/2017

Có hiệu lực

7778/BTC-TCHQ
V/v hướng dẫn xử lý vướng mắc thực hiện Luật Thuế XNK số 107/2016/QH13 và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/06/2017

Có hiệu lực

6519/BTC-TCHQ
Xử lý thuế NK đối với hàng hóa SX, gia công trong khu PTQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/05/2017

Có hiệu lực

5596/BTC-TCHQ
Thủ tục hải quan đối với hàng trung chuyển giữa các Khu vực trung chuyển tại cùng một cảng trung chuyển quốc tế và giữa các cảng trung chuyển quốc tế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/04/2017

Có hiệu lực

18613/BTC-TTr
Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2017
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/12/2016

Có hiệu lực

16809/BTC-TCT
V/v sử dụng hóa đơn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/11/2016

Có hiệu lực

12802/BTC-TCHQ
Thời điểm nộp C/O
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/09/2016

Có hiệu lực

12166/BTC-TCHQ
Triển khai thực hiện các quy định của Luật thuế XK, thuế NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/08/2016

Có hiệu lực

98/2016-TT-BTC
Thông tư bổ sung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế NK ưu đãi riêng đối với mặt hàng trứng Artemia và chương 98 của Biểu thuế NK ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/06/2016

Có hiệu lực

83/2016-TT-BTC
Thông tư hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/06/2016

Có hiệu lực

51/2016/TT-BTC
Thông tư sửa đổi, bổ sung danh mục mặt hàng và mức thuế suất NK ưu đãi riêng đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe thuộc chương 98 của Biểu thuế NK ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/03/2016

Có hiệu lực

48/2016/TT-BTC
Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế NK ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế NK ưu đãi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/03/2016

Có hiệu lực

31/2016/TT-BTC
TT Bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/02/2016

Có hiệu lực

1878/BTC-TCHQ
Hướng dẫn thủ tục hải quan phương tiện chứa hàng hoá có đặc điểm cấu tạo như bồn chứa khí CO2 TN-TX quay vòng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/02/2016

Có hiệu lực

166/QĐ-BTC
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của BTC tính đến hết ngày 31/12/2016
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/01/2016

Có hiệu lực

12/2016/TT-BTC
Thông tư Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/01/2016

Có hiệu lực

18626/BTC - THCH
Thời hạn nộp thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/12/2015

Có hiệu lực

195/2015/TT-BTC
Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/11/2015

Có hiệu lực

184/2015/TT-BTC
TT Quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/11/2015

Có hiệu lực

4583/TCT
Chính sách thuế GTGT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/11/2015

Có hiệu lực