BỘ TÀI CHÍNH
27/2021/TT-BTC
Thông tư 27/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 19/2014/TT-BTC quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/05/2021

Có hiệu lực

11/2021/TT-BTC
Văm bản số 11/2021/TT-BTC Bãi bỏ Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Tài chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/02/2021

Có hiệu lực

103/2020/TT-BTC
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/11/2020

Có hiệu lực

100/2020/TT-BTC
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm luật do Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/11/2020

Có hiệu lực

1605/QĐ-BTC
V/v điều chỉnh Chi cục Hải quan quản lý địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa tại cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/10/2020

Có hiệu lực

1450/QĐ-BTC
Quyết định số 1450/QĐ-BTC ngày 24/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/09/2020

Có hiệu lực

814/QĐ-BTC
V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực HQ thuộc phạm vi, chức năng quản lý BTC.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/06/2020

Có hiệu lực

446/QĐ-BTC
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng QLNN của Bộ Tài chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/03/2020

Có hiệu lực

38/2020/TT-BTC
38/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng BTC ban hành trong lĩnh vực KBNN và NSNN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/02/2020

Có hiệu lực

70/QĐ-BTC
công bố danh mục VBQP PL đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của BTC năm 2019
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/01/2020

Có hiệu lực

11848/BTC-CST
Quyết định số 2815/QĐ-TCHQ ngày 04/10/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tạm dừng hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/10/2019

Có hiệu lực

56/2019/TT-BTC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 49/2015/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2015 QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI THƯ, GÓI, KIỆN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU GỬI QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH VÀ THÔNG TƯ SỐ 191/2015/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2015 QUY ĐỊNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, QUÁ CẢNH GỬI QUA DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
23/08/2019

Có hiệu lực

8328/BTC-CST
Công văn số 8328/BTC-CST ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính về Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/07/2019

Có hiệu lực

6250/BTC-CST
Công văn số 6250/BTC-CST ngày 31/5/2019 của Bộ Tài chính về Chính sách thuế đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/05/2019

Có hiệu lực

911/QĐ-BTC
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Hải quan thuộc phạm vi chức năng của Bộ Tài Chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/05/2019

Có hiệu lực

5438/BTC-CST
Công văn số 5438/BTC-CST ngày 14/5/2019 của Bộ Tài chính về việc Hoàn thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/05/2019

Có hiệu lực

4907/BTC-CST
Công văn số 4907/BTC-CST ngày 26/4/2019 của Bộ Tài chính v/v Chính sách thuế đối với sản xuất lắp ráp phương tiện phòng cháy và chữa cháy
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/04/2019

Có hiệu lực

4693/BTC-TCHQ
Công văn số 4693/BTC-TCHQ ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính v/v Trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/04/2019

Có hiệu lực

22/2019/TT-BTC
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 12/2015/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN; CẤP VÀ THU HỒI MÃ SỐ NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN; TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CÔNG NHẬN VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/04/2019

Có hiệu lực

4428/BTC-CST
Công văn số 4428/BTC-CST ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính về Thuế bảo vệ môi trường với túi ni lông thuộc diện chịu thuế BVMT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/04/2019

Có hiệu lực

4315/BTC-CST
Công văn số 4315/BTC-CST ngày 11/4/2019 của Bộ Tài chính về Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu đối với mặt hàng xi măng xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/04/2019

Có hiệu lực

4031/BTC-CST
Công văn số 4031/BTC-CST ngày 05/4/2019 của Bộ Tài chính về Thuế nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/04/2019

Có hiệu lực

18/2019/TT-BTC
Bãi bỏ TT số 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của BTC hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đối với MMTB NK để tạo TSCĐ của dự án đầu tư
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/04/2019

Có hiệu lực

Dự thảo Thông tư
Lấy ý kiến tham gia với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2018/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/04/2019

Có hiệu lực

VB1910/TT-BTC
Lấy ý kiến tham gia với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2018/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/04/2019

Có hiệu lực