BỘ,NGÀNH KHÁC
4663/QĐ-KBNN
Ban hành danh mục mã phí, lệ phí
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/09/2021

Có hiệu lực

211/TB-KĐ6
Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/06/2021

Có hiệu lực

954/QĐ-ĐT
Quyết định số 954/QĐ-ĐT ngày 2 tháng 6 năm 2021 của Chi Cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh v/v cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/06/2021

Có hiệu lực

501/QĐ-HQKV2
Quyết định số 501/QĐ-HQKV2 ngày 1/6/2021 của Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng Khu vực 2 - Cục Hải quan TP Hải Phòng V/v chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/06/2021

Có hiệu lực

952/QĐ-ĐT
Quyết định số 952/QĐ-ĐT ngày 31/5/2021 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/05/2021

Có hiệu lực

39/QĐ-TĐ
Quyết định số 39/QĐ-TĐ ngày 31/5/2021 của Chi cục Hải quan Tây Đô - Cục Hải quan TP Cần Thơ V/v cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/05/2021

Có hiệu lực

06/TB-KDHQ
Thông báo số 06/TB-KDHQ ngày 26/5/2021 về việc kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/05/2021

Có hiệu lực

07/TB-ĐKHQ
Thông báo số 07/TB-ĐKHQ về kết quả phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/05/2021

Có hiệu lực

1539/HQHN-TXNK
Công văn số 1539/HQHN-TXNK ngày 26/5/2021 về công khai quyết định khoanh nợ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/05/2021

Có hiệu lực

59/TB-KĐ6
Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa (59-60)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/04/2021

Có hiệu lực

342/TB-KĐ3
Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa (342--344-345-348-354)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/04/2021

Có hiệu lực

356/TB-KĐ3
Về kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa (356--359-361--364-368 và 373--379)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/04/2021

Có hiệu lực

804/QĐ-HĐĐG
Quyết định số 804/QĐ-HĐĐG ngày 08/3/2021 của Hội đồng đấu giá Hạn ngạch thuế q uan (BCT) v/v ban hành Quy chế đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2021 theo cam kết theo Hiệp định CPTPP
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/03/2021

Có hiệu lực

2466,2467,2468,2469/QĐ-KV3
Quyết định vv Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/10/2020

Có hiệu lực

1088-1089/QĐ-HQKV3
Quyết định vv Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/06/2020

Có hiệu lực

69/BXD-VLXD
Công văn số 69/BXD-VLXD ngày 21/11/2019 của Bộ Xây dựng về việc Xuất khẩu mẫu khoáng sản - nguyên liệu sản xuất xi măng ra nước ngoài để thí nghiệm thiết bị
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/11/2019

Có hiệu lực

1852/QĐ-HQHP
Quyết định số 1852/QĐ-HQHP ngày 27/08/2019 của Cục Hải quan TP Hải Phòng V/v giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Cty TNHH Phát triển Thương mại XNK Thái Bình Dương.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/08/2019

Có hiệu lực

263/QĐ-HQPM
Quyết định số 263/QĐ-HQPM ngày 09/8/2019 của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ v/v Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/08/2019

Có hiệu lực

1671/QĐ-HQHP
Quyết định số 1671/QĐ-HQHP ngày 25/7/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng v/v Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/07/2019

Có hiệu lực

443/QĐ-HQVA
Quyết định số 443/QĐ-HQVA ngày 11/6/2019 của Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị v/v Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/06/2019

Có hiệu lực

1791/TCT-DNL
Công văn số 1791/TCT-DNL ngày 07/5/2019 của Tổng cục Thuế về việc Khấu trừ thuế GTGT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/05/2019

Có hiệu lực

1497/QLD-ĐK
Công văn số 1497/QLD-ĐK ngày 01/02/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu để SX thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam được NK không phải thực hiện cấp phép NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/02/2019

Có hiệu lực

02/2019/TT-BNV
Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/01/2019

Có hiệu lực

01/2019/TT-BNV
Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử công việc của các cơ quan, tổ chức
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/01/2019

Có hiệu lực

579/2018/UBTVQH14
Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban thường vụ quốc hội về thuế bảo vệ môi trường
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/09/2018

Có hiệu lực