BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
1170/QĐ-LĐTBXH
Chỉ định tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/09/2010

Có hiệu lực