BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
2164/BKHCN-ĐTG
Công văn số 2164/BKHCN-ĐTG ngày 19/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ v/v Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/07/2019

Có hiệu lực

2126/BKHCN-ĐTG
Công văn số 2126/BKHCN-ĐTG ngày 17/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ v/v Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/07/2019

Có hiệu lực

2125/BKHCN-ĐTG
Công văn số 2125/BKHCN-ĐTG ngày 17/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ v/v Nhập khẩu linh kiện, phụ tùng bộ phận thay thế đã qua sử dụng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/07/2019

Có hiệu lực

2115/BKHCN-ĐTG
Công văn số 2115/BKHCN-ĐTG ngày 16/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ v/v Giải đáp vướng mắc thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính Phủ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/07/2019

Có hiệu lực

679/BCT-CN
Công văn số 679/BCT-CN ngày 28/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Xuất khẩu quặng sắt limonit mỏ Quý Xa của các doanh nghiệp
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/01/2019

Có hiệu lực

12/2017/TT-BKHCN
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/09/2017

Có hiệu lực

07/2017/TT-BKHCN
THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 27/2012/TT-BKHCN NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/06/2017

Có hiệu lực

02/2017/TT-BKHCN
Thông tư 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 28/2012/TT-BKHCN quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hàn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/03/2017

Có hiệu lực

23/2015/TT-BKHCN
Thông tư quy định việc NK máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/11/2015

Có hiệu lực

2125/TCNL-KHCN
Áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/10/2015

Có hiệu lực

1171/QD-BKHCN
QĐ Công bố Danh mục hàng hoá NK phải kiểm tra chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (kèm PL)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/05/2015

Có hiệu lực

2279/QĐ-BKHCN
QĐ V/v ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư 20/2014/TT-BKHCN quy định việc NK máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/08/2014

Có hiệu lực

20/2014/TT-BKHCN
Thông tư Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/07/2014

Có hiệu lực

3016/BKHCN-ĐTG
Phối hợp thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/09/2013

Có hiệu lực

56/QĐ-QLCL
Quyết định 56/QĐ-QLCL năm 2013 giao nhiệm vụ thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ do Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/08/2013

Có hiệu lực

02/2011/TT-BKHCN
Thông tư hướng dẫn thực hiện kiểm soát vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/03/2011

Có hiệu lực

3265/BKHCN-TĐC
Thực hiện các quy định về quản lý chất lượng, đo lường khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/12/2010

Có hiệu lực

2234/QĐ-TĐC
Chỉ định tạm thời tổ chức thử nghiệm khí dầu mỏ hóa lỏng do Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/12/2010

Có hiệu lực

04/2010/TT-BKHCN
Hướng dẫn Nghị định 49/2009/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/06/2010

Có hiệu lực

24/2009/TT-BKHCN
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 54/2009/NĐ-CP ngày 05/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/12/2009

Có hiệu lực

17/2009/TT-BKHCN
Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/06/2009

Có hiệu lực

16/2009/TT-BKHCN
Hướng dẫn kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/06/2009

Có hiệu lực

06/2003/QĐ-BKHCN
Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/04/2003

Có hiệu lực