BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
1417/BGTVT-KHCN
Công văn số 1417/BGTVT-KHCN ngày 20/02/2019 của Bộ Giao thông vận tải v/v Vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 69/2018/ND_CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/02/2019

Có hiệu lực

03/2018/TT-BGTVT
Thông tư 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/01/2018

Có hiệu lực

17/2015/TT-BGTVT
TT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hoá qua lãnh thổ Việt Nam (kèm PL)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/05/2015

Có hiệu lực

55/2014/TT-BGTVT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/10/2014

Có hiệu lực

15/2014/TT-BGTVT
Thông tư hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa lãnh thổ Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/05/2014

Có hiệu lực

35/2011/TT-BGTVT
Thông tư 35/2011/TT-BGTVT về thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử dụng trong giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/05/2011

Có hiệu lực

30/2009/TT-BGTVT
Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/11/2009

Có hiệu lực

29/2009/TT-BGTVT
Hướng dẫn thực hiện một số điều của hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa tiểu vùng Mê Công mở rộng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/11/2009

Có hiệu lực

23/2009/TT-BGTVT
Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/10/2009

Có hiệu lực

2548/BGTVT-KHĐT
Thủ tục thành lập địa điểm thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/04/2008

Có hiệu lực

03 /2008/QĐ-BGTVT
Quyết định Ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe mô tô, xe gắn máy ba bánh dùng cho người tàn tật
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/02/2008

Có hiệu lực

018 /ĐKVN
Về việc sửa đổi, bổ sung một số mục của Quyết định 163/ĐKVN ngày 18 tháng 5 năm 2006 Ban hành hướng dẫn kiểm tra chất lượng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/02/2007

Có hiệu lực

351/ QĐ-CHHVN
V/v: Đưa Cầu cảng SCT –Gas Việt Nam của Công ty TNHH SCT – Gas Việt Nam vào khai thác sử dụng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/06/2006

Có hiệu lực

19/2006/QĐ-BGTVT
Về việc công bố danh mục hàng hóa theo quy định tại nghị định số 12/2006/nđ-cp ngày 23 tháng 01 năm 2006 của chính phủ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/05/2006

Có hiệu lực

03/2004/QĐ-BGTVT
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Vũng Tàu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/03/2004

Có hiệu lực

2557 / 2002/ QĐ-BGTVT
Ban hành quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp các loại mô tô, xe gắn máy
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/08/2002

Có hiệu lực