BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
05/2019/TT-BTTT
Thông tư số 05/2019/TT-BTTT ngày 09/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gấy mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/07/2019

Có hiệu lực

31/2015/TT-BTTTT
TT Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm côngnghệ thông tin đã qua sử dụng (kèm PL)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/10/2015

Có hiệu lực

15/2014/TT-BTTTT
BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA THEO MÃ SỐ HS THUỘC DIỆN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/11/2014

Có hiệu lực

95/QĐ-BTTTT
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/01/2013

Có hiệu lực

19/2012/TT-BVHTTDL
Quy định loại di, cổ vật không được mang ra nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/12/2012

Có hiệu lực

11/2012/TT-BTTTT
Quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/07/2012

Có hiệu lực

07/2012/TT-BVHTTDL
Hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/07/2012

Có hiệu lực

216/QĐ-BTTTT
Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/02/2012

Có hiệu lực

2984/BTTTT-CVT
Áp dụng Thông tư 14/2011/TT-BTTTT và Thông tư 20/2011/TT-BTTTT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/09/2011

Có hiệu lực

14/2011/TT-BTTTT
Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của CP đối với hàng hóa thuộc diện quản lý ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/06/2011

Có hiệu lực

12/2011/TT-BTTTT
Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11 tháng 01 năm 2010
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/05/2011

Có hiệu lực

212/BVHTTDL -VP
Vướng mắc NK văn hoá phẩm
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/01/2011

Có hiệu lực

3545/BTTTT-CNTT
Nhập khẩu máy tính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/10/2010

Có hiệu lực

22/2010/TT-BTTTT
Quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/10/2010

Có hiệu lực

1381/BTTTT-CNTT
Vướng mắc thực hiện TT 43/2009/TT-BTTTT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/05/2010

Có hiệu lực

02/2010/TT-BTTTT
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật xuất bản
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/01/2010

Có hiệu lực

43/2009/TT-BTTTT
Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/12/2009

Có hiệu lực

3280 /VHTT-VP
V/v Nhập tài liệu kỹ thuật đi kèm máy móc, trang thiết bị chuyên ngành
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/08/2006

Có hiệu lực

20/2006/QĐ-BBCVT
Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/06/2006

Có hiệu lực

36/2002/TT-BVHTT
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/12/2002

Có hiệu lực