CHI TIẾT VĂN BẢN
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5 SỐ 38/2009/QH12 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2009
Số hiệu 38/2009/QH12 Ngày ban hành 19/06/2009
Loại văn bản Ngày hiệu lực 19/06/2009
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng