CHI TIẾT VĂN BẢN
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo
Số hiệu 136/2006/NĐ-CP Ngày ban hành 14/11/2006
Loại văn bản Ngày hiệu lực 14/11/2006
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng