CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị định 18/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Số hiệu 18/2021/NĐ-CP Ngày ban hành 11/03/2021
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 25/04/2021
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Chưa có hiệu lực