CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 330/TCHQ-GSQL ngày 22/1/2021 của Tổng cục Hải quan v/v Triển khai thực hiện công văn số 119/TCHQ-GSQL ngày 11/01/2021
Số hiệu 330/TCHQ-GSQL Ngày ban hành 22/01/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực 22/01/2021
Lĩnh vực

Thủ tục Hải quan

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực