CHI TIẾT VĂN BẢN
38/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng BTC ban hành trong lĩnh vực KBNN và NSNN
Số hiệu 38/2020/TT-BTC Ngày ban hành 15/02/2020
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 15/02/2020
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Tài Chính

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực