CHI TIẾT VĂN BẢN
Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
Số hiệu 02/2019/TT-BNV Ngày ban hành 24/01/2019
Loại văn bản Thông tư Ngày hiệu lực 24/01/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ,Ngành Khác

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực