CHI TIẾT VĂN BẢN
V/v kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan (từ số 424 - 425)
Số hiệu 424/QĐ-HQBD Ngày ban hành 14/05/2019
Loại văn bản Quyết định Ngày hiệu lực 14/05/2019
Lĩnh vực

Kiểm tra sau thông quan

Cơ quan ban hành

Cục Hải Quan Bình Dương

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực