CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa dổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Số hiệu 14/2019/NĐ-CP Ngày ban hành 01/02/2019
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 20/03/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực