CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.
Số hiệu 154/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 09/11/2018
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 09/11/2018
Lĩnh vực

Chính sách đầu tư

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng