CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
Số hiệu 151/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 07/11/2018
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 07/11/2018
Lĩnh vực

Chính sách đầu tư

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng