CHI TIẾT VĂN BẢN
Công văn số 742/TCHQ-TXNK ngày 31/01/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Xử lý nợ thuế
Số hiệu 742/TCHQ-TXNK Ngày ban hành 31/01/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Lĩnh vực

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cơ quan ban hành

Tổng Cục Hải Quan

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực