CHI TIẾT VĂN BẢN
Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Số hiệu 02/CT-TTg Ngày ban hành 23/01/2019
Loại văn bản Chỉ thị Ngày hiệu lực 23/01/2019
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực