CHI TIẾT VĂN BẢN
Về việc sửa đổi, bổ sung một số mục của Quyết định 163/ĐKVN ngày 18 tháng 5 năm 2006 Ban hành hướng dẫn kiểm tra chất lượng
Số hiệu 018 /ĐKVN Ngày ban hành 01/02/2007
Loại văn bản Ngày hiệu lực 01/02/2007
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Bộ Giao Thông Vận Tải

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng