CHI TIẾT VĂN BẢN
Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
Số hiệu 59/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 20/04/2018
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 05/06/2018
Lĩnh vực

Cơ chế điều hành XNK

Cơ quan ban hành

Chính Phủ

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực