CHI TIẾT VĂN BẢN
Công ước quốc té của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng
Số hiệu Không số Ngày ban hành 31/10/2003
Loại văn bản Công điện Ngày hiệu lực 18/09/2004
Lĩnh vực

Chống tham nhũng

Cơ quan ban hành

Liên hợp quốc

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực