CHI TIẾT VĂN BẢN
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
Số hiệu 106/2016/QH13 Ngày ban hành 06/04/2016
Loại văn bản Luật Ngày hiệu lực 06/04/2016
Lĩnh vực

Thuế TTĐB

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng