CHI TIẾT VĂN BẢN
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân sửa đổi năm 2010
Số hiệu 63/2010/QH12 Ngày ban hành 24/11/2010
Loại văn bản Ngày hiệu lực 24/11/2010
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng