CHI TIẾT VĂN BẢN
Luật Thuế bảo vệ môi trường
Số hiệu 57/2010/QH12 Ngày ban hành 15/11/2010
Loại văn bản Ngày hiệu lực 15/11/2010
Lĩnh vực

Lĩnh vực khác

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Người kí

Tình trạng hiệu lực: Có hiệu lực
Xem trước không khả dụng