6624/TCHQ-TXNK
Phân loại cẩu hàng Liebherr
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/11/2018

Có hiệu lực

6639/TCHQ-TXNK
Tuyên truyền việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/11/2018

Có hiệu lực

6638/TCHQ-TXNK
Miễn thuế nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/11/2018

Có hiệu lực

6564/TCHQ-TXNK
Phân loại thiết bị làm sạch băng tải
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/11/2018

Có hiệu lực

6563/TCHQ-TXNK
Đăng trang tin dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 65/2017/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/11/2018

Có hiệu lực

6157/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/11/2018

Có hiệu lực

6394/TCHQ-TXNK
Thuế nhập khẩu đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập để sửa chữa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
31/10/2018

Có hiệu lực

6364/TCHQ-TXNK
Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu triển khai nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/10/2018

Có hiệu lực

30/CT-TTg
Chỉ thị số về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/10/2018

Có hiệu lực

6216/TCHQ-TXNK
Phân loại hàng hóa (tấm LCD)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
24/10/2018

Có hiệu lực

6162/TCHQ-TXNK
Miễn thuế hàng hóa NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/10/2018

Có hiệu lực

6161/TCHQ-TXNK
Phân loại Máy trộn cám cá
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/10/2018

Có hiệu lực

6123/TCHQ-TXNK
Thuế GTGT mặt hàng phân bón
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/10/2018

Có hiệu lực

6106/TCHQ-TXNK
Khai báo Danh mục máy móc, thiết bị, thông báo xác định trước mã số
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/10/2018

Có hiệu lực

6042/TCHQ-TXNK
Khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho hàng hóa nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/10/2018

Có hiệu lực

6015/TCHQ-TXNK
Vướng mắc phân loại mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ, mảnh cabin rời
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/10/2018

Có hiệu lực

6010/TCHQ-TXNK
Xử lý thuế NK và thuế GTGT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/10/2018

Có hiệu lực

5978/TCHQ-TXNK
Hàng hóa NK phục vụ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/10/2018

Có hiệu lực

5916/TCHQ-TXNK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/10/2018

Có hiệu lực

5895/TCHQ-GSQL
thủ tục tái xuất hàng hóa tạm nhập dưới dạng tháo rời
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/10/2018

Có hiệu lực

5869/TCHQ-TXNK
Miễn thuế NK đối với hàng hóa NK của dự án ưu đãi đầu tư
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/10/2018

Có hiệu lực

5880/TCHQ-GSQL
vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư 39
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/10/2018

Có hiệu lực

5826/TCHQ-TXNK
Xử lý thuế đối với hàng hóa XNK tại chỗ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/10/2018

Có hiệu lực

5734/TCHQ-TXNK
Xác định mã số phân loại theo biểu thuế XNK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
02/10/2018

Có hiệu lực

30/2018/TT-BCT
Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 nă 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/10/2018

Có hiệu lực

2576/BVTV-KH
Hoãn triển khai thực hiện kiểm tra thức ăn chăn nuôi, thức ăn thuỷ sản nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/09/2018

Có hiệu lực

130/2018/NĐ-CP
Nghị định hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/09/2018

Có hiệu lực

401/QĐ-UBQGCPĐT
Quyết định Phê duyệt kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 4 tháng cuối năm 2018
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/09/2018

Có hiệu lực

1254/QĐ-TTg
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018- 2020
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/09/2018

Có hiệu lực

2799/QĐ-TCHQ
Ban hành quy chế kiểm tra công cụ và xử lý, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành HQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/09/2018

Có hiệu lực