5724/TCHQ-TXNK
Công văn số 5724/TCHQ-TXNK ngày 09/9/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/09/2019

Có hiệu lực

2569/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2569/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/09/2019

Có hiệu lực

2568/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2568/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tạm dừng hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/09/2019

Có hiệu lực

2567/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2567/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hẹp, mở rộng kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/09/2019

Có hiệu lực

2566/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2566/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/09/2019

Có hiệu lực

2565/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2565/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/09/2019

Có hiệu lực

2564/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2564/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tạm dừng hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/09/2019

Có hiệu lực

2563/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2563/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/09/2019

Có hiệu lực

2562/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2562/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/09/2019

Có hiệu lực

2559/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2559/QĐ-TCHQ ngày 04/9/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận doanh nghiệp ưu tiên
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/09/2019

Có hiệu lực

5676/TCHQ-TXNK
Công văn số 5676/TCHQ-TXNK ngày 04/9/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Phân loại hàng hóa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/09/2019

Có hiệu lực

5611/TCHQ-TXNK
Công văn số 5611/TCHQ-TXNK ngày 03/9/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Miễn thuế đối với hàng hóa NK để SXXK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/09/2019

Có hiệu lực

2315/HQBD-VP
V/v phân công và báo cáo tình hình trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/08/2019

Có hiệu lực

2539/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2539/QĐ-TCHQ ngày 30/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/08/2019

Có hiệu lực

5584TCHQ-TXNK
Công văn số 5584/TCHQ-TXNK ngày 30/8/2019 của Tổng cục Hải quan về Thuế giá trị gia tăng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/08/2019

Có hiệu lực

2535/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2535/QĐ-TCHQ ngày 29/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Di chuyển địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/08/2019

Có hiệu lực

2534/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2534/QĐ-TCHQ ngày 29/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Mở rộng kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/08/2019

Có hiệu lực

5486/TCHQ-TXNK
Công văn số 5486/TCHQ-TXNK ngày 28/8/2019 của Tổng cục Hải quan về Thuế GTGT hàng hóa NK của nhà thầu xây dựng nhà xưởng cho DNCX
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/08/2019

Có hiệu lực

5485/TCHQ-TXNK
Công văn số 5485/TCHQ-TXNK ngày 28/8/2019 của Tổng cục Hải quan về Thuế NK, thuế GTGT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/08/2019

Có hiệu lực

1852/QĐ-HQHP
Quyết định số 1852/QĐ-HQHP ngày 27/08/2019 của Cục Hải quan TP Hải Phòng V/v giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Cty TNHH Phát triển Thương mại XNK Thái Bình Dương.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/08/2019

Có hiệu lực

2512/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2512/QĐ-TCHQ ngày 27/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/08/2019

Có hiệu lực

2511/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2511/QĐ-TCHQ ngày 27/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng hóa bưu chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
27/08/2019

Có hiệu lực

2477/QĐ-BKHCN
Quyết định số 2477/QĐ-BKHCN ngày 26/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ v/v chỉ định tổ chức giám định
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/08/2019

Có hiệu lực

2645/BKHCN-ĐTG
Công văn số 2645/BKHCN-ĐTG ngày 26/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ v/v Nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phân thay thế đã qua sử dụng (2645, 2646, 2658)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/08/2019

Có hiệu lực

2507/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2507/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/08/2019

Có hiệu lực

2506/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2506/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/08/2019

Có hiệu lực

2503/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/08/2019

Có hiệu lực

2502/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2502/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/08/2019

Có hiệu lực

2501/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2501/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/08/2019

Có hiệu lực

2500/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2500/QĐ-TCHQ ngày 26/8/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
26/08/2019

Có hiệu lực