5090/TCHQ-VP
Công khai thủ tục hành chính
Ngày ban hành:
Trạng thái:
30/08/2018

Có hiệu lực

2501/QĐ-TCHQ
Ban hành Quy định tạm thời về định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp kinh doanh kho ngoại quan, kho bảo thuế; hàng hóa trong kho ngoại quan, kho bảo thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/08/2018

Có hiệu lực

1459/QĐ-BTC
công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực HQ thuộc phạm vi quản lý của NN BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/08/2018

Có hiệu lực

4787/TCHQ-TXNK
Xử lý vướng mắc tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, Thông tư số 39/2018/TT-BTC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/08/2018

Có hiệu lực

4763/TCHQ-TXNK
Vướng mắc phân loại hàng hóa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
15/08/2018

Có hiệu lực

4753/TCHQ-GSQL
Triển khai thí điểm Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK thay thế Quyết định 1966/QĐ-TCHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/08/2018

Có hiệu lực

4725/TCHQ-TXNK
Giải tỏa cưỡng chế mở tờ khai và khai báo hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/08/2018

Có hiệu lực

4661/TCHQ-TXNK
Vướng mắc phân loại hàng hóa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
08/08/2018

Có hiệu lực

4633/TCHQ-GSQL
Giám sát hải quan đối với hàng kinh doanh TNTX có sự thay đổi phương thức vận tải
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/08/2018

Có hiệu lực

4539/TCHQ-TXNK
Phân loại mặt hàng Microsilica (Silica fume)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/08/2018

Có hiệu lực

4400/TCHQ-TXNK
Hướng dẫn xác định mã HS cho hàng hóa NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
01/08/2018

Có hiệu lực

4400/TCHQ-TXNK
Hướng dẫn xác định mã HS cho hàng hóa NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
25/07/2018

Có hiệu lực

4262/TCHQ-TXNK
Phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng thép.
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/07/2018

Có hiệu lực

4223/TCHQ-TXNK
Trị giá hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/07/2018

Có hiệu lực

4231/TCHQ-CNTT
Triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/07/2018

Có hiệu lực

4202/TCHQ-PC
Hướng dẫn quản lý phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/07/2018

Có hiệu lực

4114/TCHQ-TXNK
Phân loại mặt hàng sản phẩm dệt từ sợi cacbon
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/07/2018

Có hiệu lực

4120/TCHQ-GSQL
Vướng mắc C/O mẫu D
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/07/2018

Có hiệu lực

4126/TCHQ-GSQL
Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/07/2018

Có hiệu lực

4130/TCHQ-TXNK
Phân loại và xử lý thuế đối với các mặt hàng hương cà phê
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/07/2018

Có hiệu lực

4024/TCHQ-TXNK
Phân loại "Solar cell" (tế bào quang điện)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/07/2018

Có hiệu lực

1925/QĐ-TCHQ
Quyết định ban hành Sổ tay nghiệp vụ Quản lý thuế (tại cấp Chi cục Hải quan)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/07/2018

Có hiệu lực

1993/QĐ-TCHQ
Quyết định bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của hệ thống hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
06/07/2018

Có hiệu lực

3899/TCHQ-GSQL
Xử lý vướng mắc tại Nghị định 59 và các văn bản hướng dẫn
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/07/2018

Có hiệu lực

05/2018/TT-BXD
hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
29/06/2018

Có hiệu lực

1919/QĐ-TCHQ
Ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa XK, NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/06/2018

Có hiệu lực

1920/QĐ-TCHQ
Quyết định về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ Thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa XK, NK (tại cấp Chi cục hải quan).
Ngày ban hành:
Trạng thái:
28/06/2018

Có hiệu lực

3615/TCHQ-TXNK
xác định trước mã số "Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Albavit Kids Vitamin D3"
Ngày ban hành:
Trạng thái:
22/06/2018

Có hiệu lực

3585/TCHQ-TXNK
Chi phí vận tải và các chi phí có liên quan đến việc vận chuyển
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/06/2018

Có hiệu lực

3556/TCHQ-TXNK
Thuế bảo vệ môi trường
Ngày ban hành:
Trạng thái:
19/06/2018

Có hiệu lực