1785/HQBD-TXNK
V/v triển khai chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/07/2019

Có hiệu lực

1784/HQBD-TXNK
V/v thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/07/2019

Có hiệu lực

2016/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2016/QĐ-TCHQ ngày 11/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/07/2019

Có hiệu lực

2015/QĐ-TCHQ
Quyết định số 2015/QĐ-TCHQ ngày 11/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/07/2019

Có hiệu lực

4490/TCHQ-TXNK
Công văn số 4490/TCHQ-TXNK ngày 10/7/2019 của Tổng cục Hải quan về Thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa gia công
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/07/2019

Có hiệu lực

1963/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1963/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/07/2019

Có hiệu lực

1962/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1962/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/07/2019

Có hiệu lực

4936/BCT-KHCN
Công văn số 4936/BCT-KHCN ngày 10/7/2019 của Bộ Công Thương v/v Kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu đối với vật liệu nổ công nghiệp chuyên dùng cho thăm dò và khai thác dầu khí
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/07/2019

Có hiệu lực

4475/TCHQ-TXNK
Triển khai thí điểm chương trình nộp thuế điện tử doanh nghiệp nhờ thu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/07/2019

Có hiệu lực

4470/TCHQ-TXNK
Công văn số 4470/TCHQ-TXNK ngày 09/7/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Thực hiện Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 ban hành Biểu thuế XK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/07/2019

Có hiệu lực

1957/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1957/QĐ-TCHQ ngày 09/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/07/2019

Có hiệu lực

1956/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1956/QĐ-TCHQ ngày 09/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/07/2019

Có hiệu lực

1955/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1955/QĐ-TCHQ ngày 09/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/07/2019

Có hiệu lực

1954/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1954/QĐ-TCHQ ngày 09/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/07/2019

Có hiệu lực

1953/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1953/QĐ-TCHQ ngày 09/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/07/2019

Có hiệu lực

1952/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1952/QĐ-TCHQ ngày 09/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận chuyển quyền sở hữu và thu hẹp diện tích địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK ở khu vực biên giới thuộc khu vực cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/07/2019

Có hiệu lực

05/2019/TT-BTTT
Thông tư số 05/2019/TT-BTTT ngày 09/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gấy mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/07/2019

Có hiệu lực

4447/TCHQ-TXNK
Công văn số 4447/TCHQ-TXNK ngày 05/7/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Miễn thuế nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/07/2019

Có hiệu lực

4441/TCHQ-GSQL
Công văn số 4441/TCHQ-GSQL ngày 5/7/2019 của Tổng cục Hải quan v/v vướng mắc thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/07/2019

Có hiệu lực

2024/QĐ-BCT
Quyết định số 2024/QĐ-BCT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương v/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 686/Đ-BCT ngày 02 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương về áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với sản phẩm phâ bón DAP và MAP
Ngày ban hành:
Trạng thái:
05/07/2019

Có hiệu lực

1849/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1849/QĐ-TCHQ ngày 04/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/07/2019

Có hiệu lực

1848/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1848/QĐ-TCHQ ngày 04/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/07/2019

Có hiệu lực

1847/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1847/QĐ-TCHQ ngày 04/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/07/2019

Có hiệu lực

1846/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1846/QĐ-TCHQ ngày 04/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tạm dừng hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/07/2019

Có hiệu lực

1845/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1845/QĐ-TCHQ ngày 04/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/07/2019

Có hiệu lực

1844/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1844/QĐ-TCHQ ngày 04/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/07/2019

Có hiệu lực

4394/TCHQ-TXNK
Công văn số 4394/TCHQ-TXNK ngày 04/7/2019 của Tổng cục Hải quan về Mã HS, thuế NK, thuế TTĐB đối với xe điện, xe điện lai sạc điện
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/07/2019

Có hiệu lực

4393/TCHQ-TXNK
Công văn số 4393/TCHQ-TXNK ngày 04/7/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Xử lý thuế hàng hóa NK trong nước chưa sản xuất được
Ngày ban hành:
Trạng thái:
04/07/2019

Có hiệu lực

4387/TCHQ-TXNK
Công văn số 4387/TCHQ-TXNK ngày 03/7/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Hướng dẫn khai báo thuế chống bán phá giá tạm thời theo Quyết định số 1711/QĐ-BCT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/07/2019

Có hiệu lực

4383/TCHQ-TXNK
Công văn số 4383/TCHQ-TXNK ngày 03/7/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Áp dụng mã số HS đối với hàng hóa NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
03/07/2019

Có hiệu lực