1168/HQBD-TXNK
V/v công khai thông tin nợ thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
21/05/2019

Có hiệu lực

1460/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1460/QĐ-TCHQ ngày 20/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Di chuyển và thu hẹp diện tích kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/05/2019

Có hiệu lực

1445/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1445/QĐ-TCHQ ngày 17/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/05/2019

Có hiệu lực

1449/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1449/QĐ-TCHQ ngày 17/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận kho ngoại quan xăng dầu DKC
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/05/2019

Có hiệu lực

1451/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1451/QĐ-TCHQ ngày 17/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
17/05/2019

Có hiệu lực

1438/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1438/QĐ-TCHQ ngày 16/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty TNHH Lâm Khánh Nhung
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/05/2019

Có hiệu lực

1424/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1424/QĐ-TCHQ ngày 16/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/05/2019

Có hiệu lực

1430/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1430/QĐ-TCHQ ngày 16/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Tạm dừng hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/05/2019

Có hiệu lực

1431/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1431/QĐ-TCHQ ngày 16/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/05/2019

Có hiệu lực

1432/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1432/QĐ-TCHQ ngày 16/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/05/2019

Có hiệu lực

1433/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1433/QĐ-TCHQ ngày 16/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/05/2019

Có hiệu lực

1434/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1434/QĐ-TCHQ ngày 16/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Chấm dứt hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/05/2019

Có hiệu lực

1435/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1435/QĐ-TCHQ ngày 16/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hẹp kho ngoại quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/05/2019

Có hiệu lực

1436/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1436/QĐ-TCHQ ngày 16/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/05/2019

Có hiệu lực

1437/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1437/QĐ-TCHQ ngày 16/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
16/05/2019

Có hiệu lực

421/QĐ-HQBD
V/v kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế tình hình sử dụng hàng hóa NK miễn thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/05/2019

Có hiệu lực

424/QĐ-HQBD
V/v kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan (từ số 424 - 425)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/05/2019

Có hiệu lực

1084/HQBD-GSQL
V/v Vận chuyển hàng hóa từ KNQ Areco sang KNQ ICD Tanamexco
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/05/2019

Có hiệu lực

2901/TCHQ-TXNK
Công văn số 2901/TCHQ-TXNK ngày 14/5/2019 của Tổng cục Hải quan về Chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu để SXXK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/05/2019

Có hiệu lực

5438/BTC-CST
Công văn số 5438/BTC-CST ngày 14/5/2019 của Bộ Tài chính về việc Hoàn thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/05/2019

Có hiệu lực

2936/TCHQ-TXNK
Công văn số 2936/TCHQ-TXNK ngày 14/5/2019 của Tổng cục Hải quan về hàng hóa tạm nhập tái xuất
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/05/2019

Có hiệu lực

2938/TCHQ-TXNK
Công văn số 2938/TCHQ-TXNK ngày 14/5/2019 của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu và thuế GTGT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/05/2019

Có hiệu lực

2929/TCHQ-TXNK
Công văn số 2929/TCHQ-TXNK ngày 14/5/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Miễn thuế hàng hóa NK theo điều ước quốc tế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/05/2019

Có hiệu lực

1410/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1410/QĐ-TCHQ ngày 15/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xác nhận tổng kho xăng dầu DKC đủ điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/05/2019

Có hiệu lực

2882/TCHQ-TXNK
Công văn số 2882/TCHQ-TXNK ngày 13/5/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Phân loại hàng hóa (máy trộn thực phẩm và đồ uống, máy nghiền đá viên)
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/05/2019

Có hiệu lực

1050/HQBD-TXNK
V/v tiếp nhận thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
10/05/2019

Có hiệu lực

1373/QĐ-TCHQ
Quyết định số 1373/QĐ-TCHQ ngày 09/5/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế đối với Doanh nghiệp tư nhân Chính Loan
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/05/2019

Có hiệu lực

2781/TCHQ-TXNK
Công văn số 2781/TCHQ-TXNK ngày 09/5/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Khai báo thuế suất thuế NK nhóm hàng 9820
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/05/2019

Có hiệu lực

38/2019/ND-CP
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG CƠ SỞ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG
Ngày ban hành:
Trạng thái:
09/05/2019

Có hiệu lực

2705/TCHQ-TXNK
Công văn số 2705/TCHQ-TXNK ngày 07/5/2019 của Tổng cục Hải quan về việc Miễn thuế NK đối với gói thiết bị nhận tài trợ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
07/05/2019

Có hiệu lực