591/HQBD-GSQL
V/v cấp phép NK xe ô tô theo diện quà biếu, quà tặng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
20/03/2019

Có hiệu lực

570/HQBD-TXNK
V/v thông báo danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
18/03/2019

Có hiệu lực

1450/TCHQ-TXNK
Công văn số 1450/TCHQ-TXNK ngày 14/3/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Xét giảm giá hàng NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

1453/TCHQ-TXNK
Công văn số 1453/TCHQ-TXNK ngày 14/3/2019 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế GTGT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

466/QĐ-TCHQ
Quyết định số 466/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

467/QĐ-TCHQ
Quyết định số 467/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

470/QĐ-TCHQ
Quyết định số 470/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thay đổi thông tin đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

472/QĐ-TCHQ
Quyết định số 472/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

473/QĐ-TCHQ
Quyết định số 473/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

474/QĐ-TCHQ
Quyết định số 474/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

475/QĐ-TCHQ
Quyết định số 475/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

476/QĐ-TCHQ
Quyết định số 476/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

477/QĐ-TCHQ
Quyết định số 477/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Thu hồi mã số nhân viên đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

480/QĐ-TCHQ
Quyết định số 480/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty CP Petec Bình Định do đã cổ phần hóa
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

533/HQBD-GSQL
V/v tạm dừng hoạt động KNQ Công ty TNHH Transimex
Ngày ban hành:
Trạng thái:
14/03/2019

Có hiệu lực

3007/QLD-ĐK
Công văn số 3007/QLD-ĐK ngày 13/3/2019 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) v/v Công bố danh mục nguyên liệu để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký lưu hành tại Việt Nam được nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/03/2019

Có hiệu lực

460/QĐ-TCHQ
Quyết định số 460/QĐ-TCHQ ngày 13/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Mở rộng cửa hàng miễn thuế
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/03/2019

Có hiệu lực

1420/TCHQ-GSQL
Công văn số 1420/TCHQ-GSQL ngày 13/3/2019 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu dược liệu
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/03/2019

Có hiệu lực

1417/TCHQ-TXNK
Công văn số 1417/TCHQ-TXNK ngày 13/3/2019 của Tổng cục Hải quan về Chính sách thuế đối với hàng hóa XK để gia công
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/03/2019

Có hiệu lực

543/HQBD-GSQL
V/v chuyển đổi loại hình từ DN không hưởng chính sách DNCX sang DNCX (từ số 543 - 544
Ngày ban hành:
Trạng thái:
13/03/2019

Có hiệu lực

11/BXD-VLXD
Công văn số 11/BXD-VLXD ngày 12/3/2019 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xuất khẩu đá vôi làm vật liệu xây dựng
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/03/2019

Có hiệu lực

1375/TCHQ-GSQL
1375/TCHQ-GSQL ngày 12/03/2019 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thực hiện Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/03/2019

Có hiệu lực

1381/TCHQ-TXNK
Công văn số 1381/TCHQ-TXNK ngày 12/3/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Miễn thuế NK
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/03/2019

Có hiệu lực

1395/TCHQ-TXNK
Công văn số 1395/TCHQ-TXNK ngày 12/3/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Phân loại Máy xay trộn thực phẩm và đồ uống
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/03/2019

Có hiệu lực

453/QĐ-TCHQ
Quyết định số 453/QĐ-TCHQ ngày 12/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK ở khu vực biên giới thuộc khu vực cửa khẩu Đắk Peur, tỉnh Đắk Nông
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/03/2019

Có hiệu lực

454/QĐ-TCHQ
Quyết định số 454/QĐ-TCHQ ngày 12/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa XK, NK ở khu vực biên giới
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/03/2019

Có hiệu lực

455/QĐ-TCHQ
Quyết định số 455/QĐ-TCHQ ngày 12/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa XK, NK ở biên giới
Ngày ban hành:
Trạng thái:
12/03/2019

Có hiệu lực

1361/TCHQ-TXNK
Công văn số 1361/TCHQ-TXNK ngày 11/3/2019 của Tổng cục Hải quan v/v Miễn thuế NK đối với gói thiết bị nhận tài trợ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/03/2019

Có hiệu lực

437/QĐ-TCHQ
Quyết định số 437/QĐ-TCHQ ngày 11/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Mở rộng địa điểm thu gom hàng lẻ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/03/2019

Có hiệu lực

438/QĐ-TCHQ
Quyết định số 438/QĐ-TCHQ ngày 11/3/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan v/v Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
Ngày ban hành:
Trạng thái:
11/03/2019

Có hiệu lực