Cấp Cục
Cấp Chi Cục
Quy trình tác nghiệp
Số hiệu Nội dung Tải về
TT-67 Thủ tục 67 - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của thương nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Tải
TT-01 Thủ tục 1 - Thủ tục khai báo giá tạm tính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; khai báo khoản phí bản quyền, giấy phép; các khoản tiền mà người nhập khẩu phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, định đoạt, sử dụng hàng hóa nhập khẩu được chuyển trực tiếp hay gián tiếp cho người bán dưới mọi hình thức đối với trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai chưa xác định được giá. Tải
TT-02 Thủ tục 02 - TThủ tục tham vấn trị giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Tải
TT-03 Thủ tục 03 - Thủ tục bảo lãnh riêng theo Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Tải
TT-05 Thủ tục 05 - Thủ tục nộp dần tiền thuế nợ theo khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế; Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013; khoản 7 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 và Điều 134 Thông tư số 38/2013/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với số tiền thuế nợ phát sinh tại 01 Chi cục Hải quan. Tải
TT-06 Thủ tục 06 - Thủ tục gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 31 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ đối với trường hợp bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ; phải ngừng hoạt động do di dời cơ sở sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, kinh doanh; không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày hoặc do phía khách hàng hủy hợp đồng hoặc kéo dài thời gian giao hàng mà số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phát sinh tại một Chi cục hải quan Tải
TT-04 Thủ tục 04 - Thủ tục bảo lãnh chung theo Điều 43 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Tải
TT-07 Thủ tục 07 - Thủ tục xét miễn thuế đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu không thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan; thuốc chữa bệnh là quà biếu, quà tặng có trị giá vượt quá định mức miễn thuế nhưng do người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi về cho thân nhân tại Việt Nam là gia đình có công với cách mạng, thương binh, liệt sỹ, người già yếu không nơi nương tựa; hàng nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế, hàng nhập khẩu theo điều ước quốc tế. Tải
TT-08 Thủ tục 08 - Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu Tải
TT-09 Thủ tục 09 -Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu Tải
TT-10 Thủ tục 10 -Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu Tải
TT-11 Thủ tục 11 - Thủ tục xem hàng hoá trước khi khai hải quan Tải
TT-12 Thủ tục 12 - Thủ tục khai bổ sung hồ sơ hải quan Tải
TT-13 Thủ tục 13 - Thủ tục huỷ tờ khai hải quan Tải
TT-14 Thủ tục 14 - Thủ tục hải quan đối với hàng hoá kinh doanh tạm nhập-tái xuất Tải
TT-15 Thủ tục 15 - Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã xuất khẩu nhưng bị trả lại Tải
TT-16 Thủ tục 16 - Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả lại cho khách hàng nước ngoài, tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan Tải
TT-17 Thủ tục 17 - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan Tải
TT-18 Thủ tục 18 - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ khu phi thuế quan hoặc từ nội địa vào kho ngoại quan Tải
TT-19 Thủ tục 19 - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài Tải
TT-20 Thủ tục 20 - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa từ kho ngoại quan đưa vào nội địa hoặc nhập khẩu vào khu phi thuế quan Tải
TT-21 Thủ tục 21 - Thủ tục xử lý hồ sơ đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tải
TT-22 Thủ tục 22 - Thủ tục hải quan nhập khẩu kim cương thô Tải
TT-23 Thủ tục 23 - Thủ tục hải quan xuất khẩu kim cương thô. Tải
TT-24 Thủ tục 24 - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển Tải
TT-25 Thủ tục 25 - Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu Tải
TT-26 Thủ tục 26 - Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm làm từ nguyên liệu nhập khẩu Tải
TT-27 Thủ tục 27 - Thủ tục hải quan đối với trường hợp sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu bán cho doanh nghiệp khác để trực tiếp xuất khẩu Tải
TT-28 Thủ tục 28 - Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài Tải
TT-29 Thủ tục 29 - Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài Tải
TT-30 Thủ tục 30 - Thủ tục nhập khẩu sản phẩm đặt gia công ở nước ngoài Tải
TT-31 Thủ tục 31 - Thủ tục xuất khẩu nguyên liệu, vật tư đặt gia công ở nước ngoài Tải
TT-35 Thủ tục 35 - Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần Tải
TT-32 Thủ tục 32 - Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm, phế thải; máy móc, thiết bị thuê mượn đặt gia công ở nước ngoài. Tải
TT-33 Thủ tục 33 - Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm; máy móc, thiết bị thuê,mượn tạm nhập phục vụ hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài Tải
TT-34 Thủ tục 34 - Thủ tục hải quan đối với nguyên liệu, vật tư do bên nhận gia công tự cung ứng cho hợp đồng gia công Tải
TT-36 Thủ tục 36 - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ Tải
TT-37 Thủ tục 37 - Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư. Tải
TT-38 Thủ tục 38 - Thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra khu thương mại tự do, khu phi thuế quan Tải
TT-39 Thủ tục 39 - Thủ tục sao y tờ khai hải quan bản chính do cơ quan hải quan lưu trong bộ hồ sơ hoàn, không thu thuế Tải
TT-40 Thủ tục 40 - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa ra đưa vào kho bảo thuế Tải
TT-41 Thủ tục 41 - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm. Tải
TT-42 Thủ tục 42 - Thủ tục hải quan đối với trường hợp tạm nhập, tạm xuất các phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng. Tải
TT-45 Thủ tục 45 - Thủ tục giao nhận sản phẩm gia công chuyển tiếp Tải
TT-43 Thủ tục 43 - Thủ tục hải quan đối với ô tô khi nhập cảnh (tạm nhập) Tải
TT-44 Thủ tục 44 - Thủ tục hải quan đối với ô tô khi xuất cảnh (tái xuất) Tải
TT-46 Thủ tục 46 - Thủ tục xuất trả nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị tạm nhập gia công cho thương ra nước ngoài trong thời gian thực hiện hợp đồng gia công Tải
TT-47 Thủ tục 47 - Thủ tục tạm xuất sản phẩm gia công ra nước ngoài để tái chế sau đó tại nhập trở lại Việt Nam Tải
TT-48 Thủ tục 48 - Thủ tục hải quan đối với thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm. Tải
TT-49 Thủ tục 49 - Thủ tục hải quan đối với linh kiện, phụ tùng, vật dụng tạm nhập để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài. Tải
TT-50 Thủ tục 50 - Thủ tục nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô đã qua sử dụng theo chế độ tài sản di chuyển của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã hoàn tất thủ tục đăng ký thường trú tại Việt Nam. Tải
TT-51 Thủ tục 51 - Thủ tục tái xuất khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam Tải
TT-52 Thủ tục 52 - Thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam Tải
TT-55 Thủ tục 55 - Thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam Tải
TT-53 Thủ tục 53 - Thủ tục kiểm tra và xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu Tải
TT-54 Thủ tục 54 - Thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe hai bánh gắn máy nhập khẩu Tải
TT-56 Thủ tục 56 - Thủ tục khai bổ sung hồ sơ khai thuế Tải
TT-57 Thủ tục 57 - Xét giảm thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu bị hư hỏng, mất mát trong quá trình giám sát của cơ quan Hải quan Tải
TT-58 Thủ tục 58 - Thủ tục hoàn thuế đối với các trường hợp được xét hoàn thuế, không thu thuế theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Tải
TT-59 Thủ tục 59 - Thủ tục kiểm tra hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế và hàng hóa Tải
TT-60 Thủ tục 60 - Thủ tục đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu hàng năm; danh mục các nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bộ phận phụ trợ nhập khẩu để sản xuất các sản phẩm CNTT trọng điểm thuộc mã hàng 9834.12.90 (Danh mục) Tải
TT-61 Thủ tục 61 - Thủ tục phân loại máy liên hợp hoặc tổ hợp máy thuộc các Chương 84, Chương 85 và Chương 90 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam Tải
TT-62 Thủ tục 62 - Phân loại máy móc, thiết bị nguyên chiếc ở dạng tháo rời
TT-63 Thủ tục 63 - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập. Tải
TT-64 Thủ tục 64 - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển kết hợp Tải
TT-65 Thủ tục 65 - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối của doanh nghiệp chế xuất. Tải
TT-66 Thủ tục 66 - Thủ tục thuê kho bên ngoài Doanh nghiệp chế xuất để lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm của Doanh nghiệp chế xuất, quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho Tải
TT-68 Thủ tục 68 - Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh (thủ công – điện tử). Tải
TT-69 Thủ tục 69 -Thủ tục hải quan hàng hóa là tài sản di chuyển Tải
TT-70 Thủ tục 70 - Thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài để xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt thiết bị cho Doanh nghiệp chế xuất Tải
TT-71 Thủ tục 71 - Thủ tục mua bán hàng hóa giữa Doanh nghiệp chế xuất với Doanh nghiệp nội địa Tải
TT-72 Thủ tục 72 -Thủ tục mua bán hàng hóa giữa hai doanh nghiệp chế xuất Tải
TT-73 Thủ tục 73 -Thủ tục đối với phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất được phép bán vào thị trường nội địa Tải
TT-74 Thủ tục 74 - Thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại. Tải
TT-75 Thủ tục 75 - Thủ tục tái xuất xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế. Tải
TT-76 Thủ tục 76 - Thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu - nhập khẩu là tài liệu chứng từ không có giá trị thương mại gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế Tải
TT-77 Thủ tục 77 - Thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế trong định mức theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ, trừ hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu hoặc đối tượng phải kiểm tra chuyên ngành gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế Tải
TT-78 Thủ tục 78 - Thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu có giá trị dưới năm triệu đồng Việt Nam và không có thuế xuất khẩu, trừ hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu hoặc thuộc đối tượng phải kiểm tra chuyên ngành gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế Tải
TT-79 Thủ tục 79 - Thủ tục đối với hàng hóa nhập khẩu hoặc hàng hóa xuất khẩu đóng ghép với hàng hóa quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế Tải
TT-80 Thủ tục 80 - Thủ tục hải quan đối với hàng hóa lạc tuyến quốc tế (hàng hóa từ nước này lạc tuyến sang nước khác) Tải
TT-81 Thủ tục 81 - Thủ tục điện tử đối với tàu biển đã nhập cảnh ở một cảng biển của Việt Nam sau đó đến cảng biển, cảng thủy nội địa khác và phương tiện thủy nội địa Việt Nam, Campuchia nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng biển, cảng thủy nội địa Việt Nam Tải
TT-82 Thủ tục 82 - Thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, tái xuất xăng dầu cho tàu biển. Tải
LIÊN KẾT WEBSITE