Tin tức
DANH SÁCH TIN TỨC
GẮN CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA CÓ YÊU CẦU BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀO QUÁ TRÌNH THÔNG QUAN HÀNG HÓA TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH HẢI QUAN THÔNG MINH
26/07/2021
Ngày 08/7/2021, Tổng cục Hải quan ban hành công văn số 3435/TCHQ-VP về việc phân công rà soát, hoàn thiện yêu cầu nghiệp vụ xây dựng hải quan thông minh, theo đó Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được giao chủ trì 04 mảng nghiệp vụ gồm: Kiểm tra sau thông quan; Sở hữu trí tuệ; Xuất xứ hàng hóa, Giám sát hàng hóa kho CFS và kho ngoại quan được chia thành 09 bài toán nghiệp vụ. Để thực hiện việc xây dựng các bài toán kịp thời đáp ứng với yêu cầu từ Tổng cục Hải quan đưa ra, ngày 12/7/2021 Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã thành lập các tổ rà soát, hoàn thiện yêu cầu nghiệp vụ xây dựng hải quan thông minh theo Quyết định 592/QĐ-HQBD
VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE