HỖ TRỢ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

HỖ TRỢ THÔNG TIN

THU NỘP THUẾ, LỆ PHÍ ĐIỆN TỬ QUA NGÂN HÀNG CHO CƠ QUAN HẢI QUAN

Hiện tại, việc thu nộp thuế, lệ phí điện tử của cơ quan Hải quan qua các ngân hàng được thực hiện theo qui định tại Thông tư 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015.

I/ THÔNG TIN VỀ CÁC CHI CỤC HẢI QUAN – KHO BẠC NHÀ NƯỚC – NGÂN HÀNG ĐƯỢC KBNN ỦY NHIỆM THU:

 

II/ THÔNG TIN VỀ CÁC TÀI KHOẢN THU THUẾ VÀ THU LỆ PHÍ CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN

 TT

Mã Tài khoản 

Tên Tài khoản

1

7111

Thu nộp NSNN

2

3511

Lệ phí hải quan

3

3591

Thu thuế tạm thu (loại hình SXXK)

4

3512

Thu thuế tạm thu (loại hình TNTX)

5

3942

Thu các khoản đảm bảo

 

III/ THÔNG TIN VỀ CÁC CÁC NGÂN HÀNG ĐÃ KÝ KẾT PHỐI HỢP THU NSNN VỚI CƠ QUAN HẢI QUAN TRÊN TOÀN QUỐC

Theo thông báo tại công văn 2356/TCHQ-TXNK ngày 2/5/2018 của Tổng cục Hải quan thì đã có 38 ngân hàng thương mại đã ký thỏa thuận phối hợp thu NSNN với ngành Hải quan như sau:

           39            Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam                                           X   

(Ghi chú: Ngân hàng hỗ trợ Nộp thuế điện tử và thông quan 24.7 đánh dấu X; Còn lại là các Ngân hàng hỗ trợ Nộp thuế điện tử)

 

LIÊN KẾT WEBSITE