Thông báo kế hoạch triển khai nâng cấp hệ thống CNTT

Thực hiện kế hoạch triển khai nâng cấp hệ thống Kế toán thuế tập trung, Cổng thanh toán điện tử và 24/7 tại Trung tâm QLVHHT CNTT, Cục CNTT và Thống kê Hải quan sẽ tạm dừng hoạt động của hệ thống Kế toán thuế tập trung, Công thanh toán điện tử và 24/7, cụ thể như sau:

  • Thời gian triển khai: bắt đầu từ 20h ngày 30/3/2019 đến 0h ngày 31/3/2019;
  • Phạm vỉ ảnh hưởng: trong thời gian triển khai, hệ thống Kế toán thuế tập trung, Cổng thanh toán điện tử và 24/7 sẽ tạm dừng hoạt động.

Cục HQBD thông báo đến tới các cán bộ Hải quan, các Doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý kế hoạch triển khai để biết và thực hiện tiến hành kiểm tra, theo dõi hoạt động của hệ thống sau khi nâng cấp.

LIÊN KẾT WEBSITE