Thông báo người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên

Thực hiện hướng dẫn tại Quyết định 178/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan ngày 25/01/2019 về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, ngày 29/01/2019 Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định 111/QĐ-HQBD ủy quyền thực hiện nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương xin thông báo thông tin người thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên như sau:

Họ và tên: Ông Nguyễn Trường Giang

Chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Số điện thoại: 0918971179

Địa chỉ email: ntgiang.db@binhduong.gov.vn

 

LIÊN KẾT WEBSITE