Triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Vừa qua, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 7523/TCHQ-CNTT ngày 21/12/2018, theo đó kể từ ngày 01/12/2018, 5 thủ tục hành chính sau đây sẽ được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia:

- Thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu tiền chất thuốc nổ;

- Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp;

- Thủ tục nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại;

- Thủ tục đề nghị cấp văn bản chấp thuận tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN;

- Thủ tục thông báo chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá.

          Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thông báo cho các doanh nghiệp làm thủ tục hải quan biết để thực hiện.

 Trường hợp giấy phép xuất khẩu (nhập khẩu) được cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia nhưng doanh nghiệp sử dụng để làm thủ tục hải quan cho nhiều lần xuất khẩu, nhập khẩu thì thực hiện việc cấp Phiếu theo dõi trừ lùi theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 17 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC).

 

VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE