HƯỚNG DẪN TẠO THÊM USER NỘP THUẾ 24/7 THEO CÔNG VĂN 7067/TCHQ-TXNK
Tải file đính kèm

-          Theo công văn số 7067/TCHQ-TXNK ngày 30/11/2018 để thanh toán điện tử và thông quan 24/7 kể từ ngày 10/12/018 doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch điện tử phải đăng ký 2 user để khai báo: 1 user cho người nhập lệnh và 1 user duyệt lệnh.

-          Hiện tại khi đăng ký tài mới khoản vnaccs, hệ thống vnaccs chỉ cho phép đăng ký được 1 user id để khai báo do đó chúng ta sẽ phải tạo thêm 1 user id nữa cho doanh nghiệp để có thể khai báo được dịch vụ nộp thuế và thông quan 24/7:

+ Khi đăng ký mới tiến sẽ tiến hành đăng ký thêm mới 2 user id cho đơn vị

+ Đơn vị đã có tài khoản đăng ký bổ sung 1 user id nữa.

+ Đơn vị có từ 2 tài khoản trở đi không cần đăng ký tài khoản.

(Chi tiết vui lòng xem file đính kèm)

VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE