THÔNG BÁO (V/v xác nhận không nợ thuế)

THÔNG BÁO

(V/v xác nhận không nợ thuế)

Theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 140 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 71 điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài Chính thì khi có nhu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế (bao gồm xác nhận số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản đã nộp khác và/hoặc số tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước ), người nộp thuế  hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải có văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo tiêu chí quy định tại mẫu số 5 Phụ lục IIa ban hành kèm Thông tư này gửi đến cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Trường hợp nộp hồ sơ giấy, người nộp thuế hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền gửi văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo mẫu số 34/CVXNHT/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này đến Tổng cục Hải quan”.

Vậy khi có nhu cầu xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đề nghị người nộp thuế phải có văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế gửi Tổng cục Hải quan để được giải quyết theo quy định.

Địa chỉ liên hệ của Tổng cục Hải quan: lô E3 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; email: tongcuchaiquan@customs.gov.vn; website: http://www.customs.gov.vn.

Trân trọng./.

VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE