Kế hoạch tạm dừng hệ thống CNTT

THÔNG BÁO

Thực hiện kế hoạch triển khai nâng cấp hệ thống mạng tại Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống CNTT. Cục CNTT và Thống kê Hải quan sẽ tạm dừng hoạt động của toàn bộ các hệ thống CNTT, cụ thể như sau:

- Thời gian triển khai: bắt đầu từ 20h ngày 05/5/2018 đến 06h ngày 6/5/2018;

- Phạm vỉ ảnh hưởng: trong thời gian triển khai, toàn bộ các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ CNTT sẽ tạm dừng hoạt động.

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thông báo tới các cán bộ Hải quan, các Doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý kế hoạch triển khai nêu trên và thực hiện tiến hành kiểm tra, theo dõi hoạt động của hệ thống sau khi nâng cấp.

 

VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE