Kế hoạch triển khai đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 theo công văn 5607/TCHQ-TXNK

1. Đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7”, gọi tắt là Đề án 24/7 được phê quyệt tại quyết định số 2082/QĐ-TCHQ ngày 21/6/2017 của Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan sẽ đưa vào vận hành trên trang website cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan dịch vụ nộp thuế điện tử 24/7 cho các doanh nghiệp thực hiện bẳt đầu từ tháng 10/2017.

2. Mục tiêu của Đề án:

2.1. Mục tiêu chung: 

Tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế có thể nộp tiền thuế vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, hạn chế tối đa việc thanh toán bằng tiền mặt; đảm bảo thông tin nộp tiền được thanh khoản thuế kịp thời, chính xác; giảm thời gian nộp thuế, đồng thời thông quan hàng hóa ngay sau khi nộp thuế, qua đó rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp xuống bằng mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 theo chỉ đạo của Chính phủ.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

Đối với người nộp thuế:

- Tiếp tục đơn giản hoá thủ tục nộp tiền thuế, tiết kiệm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp, mở thêm kênh thanh toán cho người nộp thuế.

- Chủ động nộp tiền thuế tại bất kỳ nơi nào có internet, vào mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện.

- Việc nộp thuế không phụ thuộc vào thời gian làm việc, địa điểm làm việc của các cơ quan thu như: ngân hàng, Kho bạc nhà nước, Hải quan.

- Tránh sai sót các chỉ tiêu thông tin trong việc lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, thống nhất với dữ liệu gốc của cơ quan hải quan, đảm bảo trừ nợ chính xác, đảm bảo thông quan hàng hoá ngay sau khi có thông tin xác nhận đã nộp thuế từ ngân hàng phối hợp thu.

3. Điều kiện để người nộp thuế tham gia:

3.1 Có chữ ký số để lập giấy nộp tiền, duyệt chuyển tiền nộp thuế.

3.2 Ủy quyền cho ngân hàng trích nợ tài khoản cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.

4. Mô hình và Quy trình thực hiện:

4.1. Mô hình tổ chức thu:

Đề án Nộp thuế và thông quan 24/7 là hình thức nộp tiền thuế và các khoản phải nộp khác qua ngân hàng thương mại phối hợp thu với Tổng cục Hải quan thông qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan. Theo đó, cho phép người nộp thuế lập bảng kê nộp thuế trực tiếp trên Cổng thanh toán điện tử Hải quan mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện có kết nối với internet và được ngân hàng xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế thành công ngay sau khi nhận được yêu cầu chuyển tiền nộp thuế và thực hiện thông quan ngay hàng hóa.

4.2. Mô tả quy trình thực hiện:

Bước 1: 

a.     Người nộp thuế đăng ký nộp thuế và thông quan 24/7:

- Sử dụng chữ ký số khai báo thủ tục hải quan để nộp thuế: cung cấp cho ngân hàng và cơ quan hải quan;

- Cập nhật thông tin ủy quyền trích nợ tài khoản ngân hàng khi sử dụng nộp thuế và thông quan 24/7;

- Đăng ký Email, số điện thoại người giao dịch.

b. Người nộp thuế kê khai thủ tục hải quan tại hệ thống thông quan điện tử của cơ quan hải quan, sau khi khai báo hệ thống xác định số tiền phải nộp chi tiết cho từng sắc thuế, tài khoản nộp tiền, mã và tên cơ quan hải quan, mã và tên Kho bạc nơi mở tờ khai.

Bước 2: Kê khai thông tin nộp thuế chi tiết theo từng tờ khai hải quan:

a. Đăng nhập hệ thống bằng “user ID” vào hệ thống VNACCS, cập nhật mã số thuế và số tờ khai cần nộp tiền. Trường hợp hệ thống đã định danh chữ ký số của từng doanh nghiệp thì chỉ kê khai số tờ khai.

b. Hệ thống cung cấp cho người nộp thuế toàn bộ thông tin nộp tiền chi tiết cho từng tờ khai hải quan (theo mẫu bảng kê nộp thuế do Bộ Tài chính quy định).

Trường hợp người nộp thuế đã khai chính thức tờ khai hải quan nhưng không có thông tin nộp tiền trên Cổng thanh toán điện tử hải quan, thì liên hệ lại với bộ phận hỗ trợ để được xử lý.

c. Người nộp thuế kiểm tra các thông tin nộp tiền theo số tờ khai đăng ký nộp tiền: được phép lựa chọn số tiền thuế sẽ nộp, lựa chọn ngân hàng ủy quyền trích nợ tài khoản cho dịch vụ Nộp thuế điện tử.

d. Kiểm soát nội bộ nộp tiền của người nộp thuế, ký số thanh toán nộp tiền trực tiếp qua Cổng thanh toán điện tử hải quan.

đ. Sau khi người nộp thuế ký số vào chúng từ nộp tiền, hệ thống của cơ quan hải quan gắn ID cho chứng từ nộp tiền của người nộp thuế.

Bước 3: Cơ quan hải quan chuyển ngân hàng thông điệp trích tiền nộp thuế.

a. Căn cứ ngân hàng người nộp thuế đề nghị trích tiền từ tài khoản, hệ thống của Hải quan ký chữ ký số điện tử, gửi yêu câu của người nộp thuế theo ID chứng từ nộp tiền đề nghị trích tiền từ tài khoản đến Ngân hàng được người nộp thuế chỉ định;

b. Thông điệp dữ liệu nộp thuế bằng ID chứng từ nộp tiền gửi qua Cổng thanh toán điện tử Hải quan, trong ID chứng từ nộp tiền chi tiết các nội dung liên quan đến chỉ tiêu thanh toán trên giấy nộp tiền như: mã hải quan, mã kho bạc nơi cơ hải quan mở tài khoản, số tiền chi tiết theo từng sắc thuế, mục lục ngân sách nhà nước,… và một số chỉ tiêu khác liên quan đến hệ thống.

Bước 4: Ngân hàng trích tài khoản, chuyển tiền nộp thuế:

Ngân hàng phối hợp thu nhận thông điệp đề nghị thanh toán của người nộp thuế do Cổng thanh toán điện tử hải quan gửi: kiểm tra chữ ký số của người nộp thuế và chữ ký số của Tổng cục Hải quan đã đăng ký với ngân hàng, và xử lý như sau:

a. Nếu các chữ ký số phù họp và ngân hàng chấp nhận lệnh thanh toán của người nộp thuế, thì thực hiện:

a1. Trường hợp thông điệp nộp tiền vào thời điểm trước giờ dùng giao dịch (COT), ngân hàng thực hiện trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế: chuyển tiền và thông tin nộp tiền vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước đặt tại ngân hàng ủy nhiệm thu hoặc qua kênh thanh toán của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời chuyển thông tin nộp tiền của người nộp thuế qua Cống thanh toán điện tử hải quan theo đúng ID chứng từ nộp tiền do cơ hải quan đã cấp.

a2. Trường hợp thông điệp nộp tiền vào thời điểm sau giờ dùng giao dịch (COT), ngân hàng thực hiện trích tiền từ tài khoản của người nộp thuế, chuyển tiền vào tài khoản trung gian của ngân hàng, chuyển ngay thông tin nộp tiền của người nộp thuế qua Cổng thanh toán điện tử hải quan; Chậm nhất vào đầu giờ của ngày làm việc tiếp theo (trừ ngày làm việc cuối cùng của năm), chuyển ngay tiền và thông tin nộp tiền vào tài khoản thu của Kho bạc Nhà nước. Đối với ngày làm việc cuối cùng của năm. phải phối hợp ngân hàng ủy nhiệm thu để hạch toán và truyền chứng từ ngay trong ngày làm việc cuối cùng của năm.

Sau khi ngân hàng đã thực hiện lệnh thanh toán của người nộp thuế, truyền thông tin nộp tiền bằng ID chứng từ nộp tiền qua Cổng thanh toán điện tử hải quan, được hệ thống của hải quan chấp nhận là thời điểm ngân hàng cam kết chấp nhận thanh toán với ngân sách thay cho người nộp thuế.

b. Trường hợp, chữ ký số của người nộp thuế hoặc của Tổng cục Hải quan không phù hợp, hoặc ngân hàng không chấp nhận lệnh thanh toán của người nộp thuế đã gửi qua Cổng thanh toán điện tử hải quan, ngân hàng có thông báo lại Cổng thanh toán điện tử hải quan để doanh nghiệp biết và sửa đổi cácthông tin trên giấy nộp tiền phù hợp.

Bước 5: Trừ nợ, thông quan/giải phóng hàng hóa:

Sau khi nhận được thông tin nộp thuế bằng ID chứng từ nộp tiền từ ngân hàng phối hợp thu chuyển qua cổng thanh toán điện tử hải quan, hệ thống của hải quan tự động kiểm tra thông tin giấy nộp tiền, số tiền thuế đã nộp, nếu phù hợp thì trừ nợ, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chuyển sang hệ thống VNACCS để thông quan hàng hóa (trong vòng 5 giây);

Bước 6: Cuối giờ làm việc hoặc đầu giờ sáng ngày làm việc tiếp theo, Kho bạc Nhà nước gửi bảng kế gắn chữ ký sô giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước cho cơ quan thu qua Trung tâm dữ liệu của Bộ Tài chính; Cơ quan hải quan căn cứ bảng kê gắn chữ ký số cập nhật vào hệ thống kế toán tập trung, hạch toán thu với ngân sách.

 

VĂN BẢN MỚI
LIÊN KẾT WEBSITE